גיליון 6884 עמוד 16 מתאריך 21/09/2014בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר׳׳ק 3744-09-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת שיא גורן בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-186292-2. והמבקש: רדיסלב ספקטור, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד דרור חייק, מרח' יהושע חנקין 1, ת׳׳ד 2614, עפולה 18254, טל' 04-6526479, פקס' 04-6592087.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.9.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

22.1.2015,    בשעה 12.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 16.00 ביום

14.1.2015.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דרור חייק, עו״ד בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר׳׳ק 7489-09-14

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת פ.א פרידמן בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-476981-9. והמבקש: בוריס פוד, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד רוני יצחקי, מרח' האבות 60, באר שבע, טל' 08-6277762, פקס' 08-6288862.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.9.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

9.12.2014,    בשעה 11.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 13.30 ביום

24.11.2014.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רוני יצחקי, עו״ד בא כוח המבקש

פר׳׳ק 18738-09-14

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ׳׳ג-1983,

ובעניין פירוק חברת נעלי שאטו בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-462708-2.

והמבקשים: מכלוף הרוש ואח', ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד אילן הרוש מאשדוד.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.9.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

9.12.2014, בשעה 11.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אילן הרוש, עו״ד בא כוח המבקשים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

דלק אירופה הולדינגס בע״מ

(ח׳׳פ 51-401253-3)

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323(ב) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 13.10.2014, בשעה 10.00, ברח' גיבורי ישראל 7, נתניה.

על סדר היום: קבלת החלטה לפירוק וחיסול החברה באין הצהרת כושר פירעון ומינוי מפרק.

ליאורה פרט לוין, דירקטורית

גורמן תומסון גרופ בע״מ

(ח״פ 51-497405-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 16.11.2014, בשעה 12.00, במשרד עדי קפלן ושות', רח' ויצמן 2, קומה 18, תל-אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עודד יצחקי, עו״ד, מפרק

8228    ילקוט הפרסומים 6884, כ״ו באלול התשע״ד, 4ו9.20.ו2

המחיר 6.48 שקלים חדשים 0334-3030 ISSN סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי