גיליון 6884 עמוד 7 מתאריך 21/09/2014סוג היחס    מספר    התכנית

כפיפות    תמא/ 34/ ב/ 4

אישור ע״פ תמ״א    תמא/ 3

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

׳ישוב: קרית ביאליק.

מדרום לכביש 79, ממזרח לכביש עוקף קריות ומצפון לגבעת הרקפות.

גושים וחלקות:

גוש: 10236 חלקות במלואן: 2 - 30, 50, 51, 54, 55, 83, 158, 159, 161, 165, 170, 173, 176, 183, 185. גוש: 10239 חלקות במלואן: 4 - 25, 29 - 51, 54 - 75,

78    - 94.

גוש: 10239 חלקי חלקות: 2, 26, 27, 52, 76,77, 95. גוש: 10432 חלקי חלקות: 3 - 10, 12 - 16, 48, 49, 54, 59, 67, 78.

גוש: 10490 חלקות במלואן: 1 - 202. גוש: 10495 חלקות במלואן: 3 - 21, 26 - 71, 76 - 120, 125 - 134, 136 - 176, 179 - 183. גוש: 10495 חלקי חלקות: 2, 22- 25, 72- 75, 121- 124, 135, 177, 178.

גוש: 10496 חלקות במלואן: 1 - 115. מטרת התכנית:

הקמת שכונת מגורים בת כ- 4478 יחידות דיור, לצורך הרחבת השטחים לפיתוח בקרית ביאליק, מצפון לשכונת גבעת הרקפות.

עיקרי הוראות התכנית:

א.    שינוי ״עוד של קרקע חקלאית למטרות הבאות: מגורים ד', מסחר ומשרדים, ספורט ונופש, מבנים

ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, פארק/גן ציבורי, מתקנים הנדסיים, דרך מוצעת, חניון, שטחים פתוחים.

ב. קביעת מתחמי תכנון והוראות להכנת תכניות מפורטות בכל מתחם.

ג.    קביעת הנחיות לשטחים הציבוריים בהם ניתן להוציא היתרי בנייה מכוח תכנית זו.

ד.    קביעת זכויות והוראות בנייה ליעודי הקרקע השונים והנחיות לקבלת היתרי בנייה בתכניות המפורטות.

ה.    קביעת הוראות לטיפול נופי ואקוסטי בסמיכות לכביש

79    ולכביש עוקף קריות (22).

ו. יצירת מערכת דרכים לשירות השכונה (כולל מטרונית), וחיבורה למערכת הדרכים העירונית, כולל חיבורה ע״י תכנית משלימה במחוז צפון (תכנית ג/20330) לשכונת אפק בצפון.

ז.    קביעת שלביות ביצוע.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפניםwww.pnim.gov.il .כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים

בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד הפלי״ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה קריות, הגדוד העברי 4 קרית מוצקין 26114 טלפון: 04-8715291 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ״ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: פרדס חנה-כרכור הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 353-0032434

שם התכנית: כביש גישה לתחנת רכבת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה - 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה פרדס חנה-כרכור מופקדת תכנית מפורטת מס': 353-0092494 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס    מספר התכנית

שינוי    ש/ 1

שינוי    ג/ 322/ ב

כפיפות    ש/ ד/ 1129/    ב

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

יישוב: פרדס חנה-כרכור .

אזור תחנת הרכבת של פרדס חנה. בין דרך הרכבת לבין קצה רח' המסילה בככר עם דרך הים.

גושים וחלקות:

מוסדר:

גוש: 10122 חלקי חלקות: 209, 301. גוש: 10124 חלקי חלקות: 4, 6, 7, 12, 29. גוש: 12409 חלקי חלקות: 3.

מטרת התכנית:

התווית דרך גישה לתחנת הרכבת בפרדס חנה

עיקרי הוראות התכנית:

א.    שינוי ״עוד משטח חקלאי לשטח דרך מוצעת.

ב.    שינוי ״עוד משטח חקלאי לשטח של שצ"פ

ג. שינוי ״עוד משטח מסילה לשטח דרך מוצעת (15 מ״ר)

ד.    שינוי ״עוד משטח לתכנון בעתיד (לפי תכנית ג/322 בי) לדרך מוצעת.

ה.    קביעת הנחיות לשמירת עצים בוגרים לאורך הדרך המוצעת.8219 ילקוט הפרסומים 6884, כ״ו באלול התשע״ד, 21.9.2014