גיליון 6885 עמוד 1 מתאריך 22/09/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז באלול התשע״ד    6885    22 בספטמבר 2014

עמוד

אישור לפי חוק שעות עבודה ומנוחה ............................................................8230

מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה)...................................................8230

מינוי פקיד גבייה לפי הפקודה האמורה............................................................8230

הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה...................................................8230

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים .......................................................8230

הודעות בדבר קביעת תקנים ובדבר שינויים בתקנים.................................................8231

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ...............................................................8232

הודעה מאת הכונס הרשמי ....................................................................8235

8235


הודעות מאת הציבור