גיליון 6885 עמוד 2 מתאריך 22/09/2014אישור

לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א-1951 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)א) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי׳׳א-1951י, אני מאשר לעניין הסעיף האמור את ההסכם הקיבוצי המיוחד שמספרו 171/2012 שנחתם ביום י׳׳ז בתמוז התשע׳׳ד )15 ביולי 2014( בין מדינת ישראל באמצעות הממונה על השכר במשרד האוצר לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות המעו׳׳ף וארגון הכבאים )להלן - ההסכם החדש(. אישור זה מחליף אישור שניתן להסכם 7027/2010 שבין המרכז לשלטון מקומי לבין ההסתדרות הכללית, אשר ההסכם מפנה אליו.

י׳׳ב באלול התשע׳׳ד )7 בספטמבר 2014( )חמ 3-1222-ת1)

נפתלי בנט

_    שר הכלכלה

י ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ' 205; התשנ׳׳ג, עמ' 167.

מינוי ממונה על גבייה

לפי פקודת המסים )גבייה(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)1) לפקודת המסים )גבייה)1,

אני ממנה את אורית פרנק-שמי, מנהלת אגף החשבות בחברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע״מ )להלן - החברה), לממונה על הגבייה לעניין גבייתם של כפל הוצאות הסילוק לפי חוק הדרכים )שילוט), התשכ״ו-21966.

תוקפו של מינוי זה כל עוד אורית פרנק-שמי משמשת בתפקידה בחברה.

כ׳׳ט בתמוז התשע׳׳ד )27 ביולי 2014) )חמ 3-18)

יאיר לפיד

_    שר האוצר

1    חוקי א״י, עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    ס׳׳ח התשכ׳׳ו, עמ' 6.

מינוי פקיד גבייה

לפי פקודת המסים )גבייה)

בתוקף הסמכות לפי סעיף 2)1) לפקודת המסים )גבייה)1 שנאצלה לי2, אני ממנה את מנהל מחלקת הפיקוח בעיירית אשקלון )להלן - העירייה), אליהו )אלי) אנקאן, לפקיד גבייה לצורך גבייתם של קנסות, כמשמעותם בסעיף 70 לחוק העונשין, התשל״ז-31977 )להלן - חוק העונשין), שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת העירייה, ולצורך גבייתם של קנסות, כמשמעותם בסעיף 70 לחוק העונשין, בשל עבירות שהן ברירת משפט כאמור בסעיף 228)א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ׳׳ב-41982, המגיעין לעירייה על פי דין. י׳׳ד באלול התשע׳׳ד )9 בספטמבר 2014) )חמ 3-18)

שוקי אמרני

_    המנהל הכללי של משרד הפנים

1    חוקי א״י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    י״פ התשס׳׳ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3    ס׳׳ח התשל׳׳ז, עמ' 226.

4    ס״ח התשמ״ב, עמ' 43.

הודעה על אצילת סמכויות

לפי פקודת התעבורה

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה), אצלתי לג'מיל אבו חלא, את סמכויותי כרשות רישוי לעניין תקנות 39ג)ג), 39ד)א), 39ה)ג), 82)א), 82)ב), 85א)ח), 85ב)ב), 86)3), 90)ה), 91)א), 91)ב), 91)ג), 92)ג), 271, 271א)א) ו-)ב), 277, 282)א))2), 314א, 320)ד), 350, 360, 370ב, 372)א) ו-)ב), 380)א), 467)ב), 481, 483א, 506, לתקנות התעבורה, התשכ״א-21961. ו' באלול התשע״ד )1 בספטמבר 2014) )חמ 3-214)

אבנר פלור

_    רשות הרישוי

1    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס״ח התשס׳׳ג, עמ' 538.

2    ק״ת התשכ׳׳א, עמ' 1425.

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-1973 אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 22)א) לחוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-11973 )להלן - החוק), החלטתי להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות האלה לרישום זכות מטפחים:

מס' הבקשה 4541/14

שם המבקש: מיגל מכון למחקר מדעי בגליל בע׳׳מ, קרית שמונה שם המטפח: מנשה כהן, מושב נוב שם הגידול: שושן תאריך הבקשה: 14/07/2014 השם המוצע לזן: קיי די 10 )10 KD) סימון הזן: ד

כינוי הזן: KING DAVID

תיאור הזן ותכונותיו: פרח: צבע עיקרי בצד הפנימי של העטיף הפנימי - RHS 155-C; סוג הצביעה בצד הפנימי של העטיף הפנימי - צבע בודד; עטיף: נקודות בצד הפנימי - אין. מכלוא של המינים L. Longiflorum x L. formosanum ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן. מס' הבקשה 4544/14 שם המבקש: הזרע ג'נטיקס בע׳׳מ, ברורים שם המטפח: עמוס ניר, אשקלון שם הגידול: חסה תאריך הבקשה: 28/07/2014 השם המוצע לזן: רביב )RAVIV) סימון הזן: 15073

תיאור הזן ותכונותיו: אופי צימוח - חסה רומית; זרע: צבע -לבן; עלה: צבע עלים חיצוניים במועד האסיף - ירוק, צבע אנטוציאנין - אין; מועד תחילת הפרגה בתנאי יום ארוך -מאוחר; עמידות לכשותית החסה - אין. ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן. מס' הבקשה: 4545/14

שם המבקש: Syngenta Crop Protection AG, שוויץ )על ידי ריינהולד כהן ושות', תל אביב)

שם המטפח: James Brusca, ארצות הברית

ילקוט הפרסומים 6885, כ״ז באלול התשע״ד, 22.9.2014 8230

1

ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 272; התשנ׳׳ו, עמ' 92.