גיליון 6885 עמוד 3 מתאריך 22/09/2014שם הגידול: אבטיח תאריך הבקשה: 26/08/2014 השם המוצע לזן: SP6 סימון הזן: WDL1501

תיאור הזן ותכונותיו: פלואידיות - דיפלואיד; פרי: משקל (פרי בשל ראשון) - נמוך מאוד עד נמוך, צורה בחתך אורכי -עגול, צבע עיקרי של הקליפה - ירוק, פסים - אין, צבע עיקרי של הציפה - צהוב, מספר זרעים - הרבה; זרע: גודל - גדול. ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת׳׳ד 30, בית דגן 50250.

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ד-21974.

ז' באלול התשע׳׳ד (2 בספטמבר 2014) (חמ 3-235-ה1)

מיכל גולדמן

_    רשמת זכות מטפחים

2 ק׳׳ת התשל׳׳ד, עמ' 713.

הודעה בדבר קביעת תקנים

לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי׳׳ג-1953י, אני מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת׳׳י 650 חלק 1 - מוצרי קקאו: עיסת קקאו (תנזיל קקאו) ועוגת קקאו, מאוגוסט 2014;

ת׳׳י 650 חלק 3 - מוצרי קקאו: חמאת קקאו, מאוגוסט 2014 בא במקום ת׳׳י 871 מאוגוסט 1974;

ת׳׳י 5302 - צנרת גלית מפוליאתילן (PE) מחוזק בפלדה, מאוגוסט 2014 בא במקום המהדורה מפברואר 2003 וגיליון התיקון ממאי 2008;

ת׳׳י 6230 - גלגינוע (קורקינט חשמלי) - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מאוגוסט 2014;

ת׳׳י 21500 - קווים מנחים לניהול פרויקטים: מאוגוסט 2014;

ת׳׳י 61000 חלק 3.12 - תאימות אלקטרומגנטית: גבולות -גבולות לזרמי הרמוניות הנוצרים על ידי ציוד המחובר לרשתות ציבוריות של מתח נמוך עם זרם מבוא הגדול מ-16 אמפר ועד 75 אמפר למופע, מאוגוסט 2014 בא במקום ת״י 961 חלק 12.1 מאוגוסט 2010;

ת׳׳י 61547 - תאימות אלקטרומגנטית: ציוד תאורה לשימוש כללי - דרישות חסינות מפני הפרעות אלקטרומגנטיות, מאוגוסט 2014 בא במקום ת״י 961 חלק 2.2 מנובמבר 2003;

י ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשל׳׳א, עמ' 22.

ת״י 71568 חלק 1 - אמצעים לכיבוי אש: תרכיז קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות בינוני להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים, מאוגוסט 2014;

ת״י 71568 חלק 2 - אמצעים לכיבוי אש: תרכיז קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות גבוה להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים, מאוגוסט 2014.

ה' באלול התשע״ד (31 באוגוסט 2014) (חמ 3-96-ה1)

דני גולדשטיין

המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר שינויים בתקנים

לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-11953, אני מודיע, כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן: ת״י 2378 חלק 3 - קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בקיבוע יבש, גיליון תיקון מס' 1 מאוגוסט 2014 למהדורה מדצמבר 2010;

ת״י 2378 חלק 5 - קירות מחופים באבן טבעית: אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר, גיליון תיקון מס' 2 מאוגוסט 2014 למהדורה מינואר 2011 ולגיליון התיקון מינואר 2012;

ת״י 5392 חלק 1 - מערכות צנרת פלסטיק למערכות לחץ טמונות בקרקע ומעל הקרקע, למים לשימושים כלליים, לתיעול ולביוב - פוליאתילן: כללי, גיליון תיקון מס' 1 מאוגוסט 2014 למהדורה מאוגוסט 2005;

ת״י 5392 חלק 2 - מערכות צנרת פלסטיק למערכות לחץ טמונות בקרקע ומעל הקרקע, למים לשימושים כלליים, לתיעול ולביוב - פוליאתילן: צינורות, גיליון תיקון מס' 1 מאוגוסט 2014 למהדורה מאוגוסט 2005;

ת״י 5392 חלק 3 - מערכות צנרת פלסטיק למערכות לחץ טמונות בקרקע ומעל הקרקע, למים לשימושים כלליים, לתיעול ולביוב - פוליאתילן: אבזרים, גיליון תיקון מס' 1 מאוגוסט 2014 למהדורה מאוגוסט 2005;

ת״י 5392 חלק 5 - מערכות צנרת פלסטיק למערכות לחץ טמונות בקרקע ומעל הקרקע, למים לשימושים כלליים, לתיעול ולביוב - פוליאתילן: התאמת המערכת לייעודה, גיליון תיקון מס' 1 מאוגוסט 2014 למהדורה מאוגוסט 2005.

ה' באלול התשע״ד (31 באוגוסט 2014) (חמ 3-96-ה5)

דני גולדשטיין

_    המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

1 ס״ח התשי״ג, עמ' 30; התשל״א, עמ' 22.

8231 ילקוט הפרסומים 6885, כ״ז באלול התשע״ד, 22.9.2014