גיליון 6885 עמוד 6 מתאריך 22/09/2014מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז מופקדת ”תכנית מיתאר מס' 4050221465”.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' נשר -גוש 9088, ח”ח 18.

מטרת התכנית: שינוי בקו בניין קדמי.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בניין קדמי - קיר מבנה, מוצע - 3 מ' במקום 6 מ', קו עמודים בחזית, מוצע - 2.10 מ'.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא, לידי מח' תכנון, רח' ויצמן 137, כפר סבא, טל' 09-7649177. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9270170.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

יהודה בן חמו

יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכניות

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה מופקדות תכניות אלה: (1) ”תכנית מפורטת מס' 302-0148171”, שינוי לתכניות חד/781, חד/947.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה, הרחובות רם וסמסונוב - גוש 10037, חלקות 425, 426 בשלמותן, ח”ח 103, 470.

מטרת התכנית: הסדרת רחובות סמסונוב ורם כחלק ממערך הרחובות השכונתיים ובמטרה לאפשר נגישות כלי רכב לחלקות ולמבנים קיימים, שינוי בקווי בניין הקדמיים והצדיים בחלקה 425 בגוש 10037.

עיקרי הוראות התכנית: א) הארכת דרך בתוואי מאושר לצורך גישה למגרש סמוך ולדרך סמוכה; ב) שינוי קווי בניין בחלקה 425, גוש 10037.

(2) ”תכנית מפורטת מס' 302-0198192”, שינוי לתכנית חד/763.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה, רח' המעפילים

- גוש 10570, חלקות 102, 167, 168 בשלמותן.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין צדי (מערבי) מ-4 מ'

ל-50 ס”מ.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה, רח' הלל יפה 9, חדרה, טל' 04-6303728. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, רח' פלי”ם 15, חיפה, טל' 04-8616205.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

צביקה גנדלמן

יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי בית שאן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בית שאן ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת ”תכנית מפורטת מס' בש/מק/1/18039”, שינוי לתכנית ג/18039.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית שאן - גוש

20984,    חלקות 89, 90, 94, 95, 99, 100, 105, 106 בשלמותן; גוש

20985,    חלקות 126, 127, 132, 133, 137, 138, 143, 144, 148, 149, 154, 155, 175, 176, 180, 181 בשלמותן.

מטרות התכנית: בתכנית הראשית החלה במקום ג/18039 נקבע כי קו הבנייה הקדמי ברחוב ללא מוצא הוא 5 מ'. עובדה זו מקשה מאוד על תכנון בית מגורים במגרשים הממוקמים בסוף הדרכים המשולבות אשר הגאומטריה שלהם אינה מלבנית אלא מגרשים שלהם חזית ארוכה יחסית בזווית של "45.

מטרת התכנית היא להקטין את קו הבניין הקדמי לאורך הקו האלכסוני ל-3 מ' (במקום 5 מ'). אין בשינוי זה כדי לשנות מיקום חניות.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בית שאן, רח' ירושלים

ילקוט הפרסומים 6885, כ׳׳ז באלול התשע״ד, 22.9.2014 8234