גיליון 6886 עמוד 1 מתאריך 23/09/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ח באלול התשע״ד    6886    23 בספטמבר 2014

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה............................................................. 8238

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................................. 8268