גיליון 6886 עמוד 26 מתאריך 23/09/2014|נזס' תיק    | |שם המנ1ח/ה    I ת. פטירה 1 |שם המבקש

ירובות

05ר7^7/ 1    סתלכול סבירה    05/2014/ה2    סתלכול יעקב

3/02117    קוסטר וב לידיה    9/08/2014ה    דוידוב-נחשונ אירינה

1/92979    רוטאברהסי    19/09/1921    רוזנברג חנה

רוטיולןלאה

1/72771

חמולה אברהס

1/92929

בלאיש דוד

1/92921

בלאיש אליזבט

1/72783

עמית אריה

1/72784

איסר דניאל

1/72975

פייבסן מניה

1/72978

לוי רבקה

1/72990

קורן יאיר

1/72991

ליבוביץ איטה

1/72993

גנדין גלברהס

1/72994

זזTוגל^י ו אכוג־גר

72798/י

ורהפטיג חיה

1/72999

סמויילוב שרה

1ר1/728

נגןEורג סלימש

^ס^^י־/ו

ספורי דאוד

1/82803

לגוילצ־אק שלן

1/82228

עלפואל רינה

1/80829

בולגו־־ ררי י עקב

נ 1/8281

ג.רשון דלא ן

1/70812

ארבספלד נדירל

1/7261^

ארבספלד שמאי

2/2282^

כליל רסמיול

1 ^72811

שאולוב חירש

כ׳ 1^70־7; |2

יעיגו^י^ילז׳ סמיון

1/7281 6

נזכלנור נגלר־וז

1/72817

וסילול גל [לריס

1/72828

רחמיי סאץ

1/22821

בשכמי פרלש

V22822

שוייצר שרש

1/2271^

וזרמן וספ

1/22768

ויי טרראוב סילביו

1/82808

ירי יורש

1/82831

גברואלי אושרי

1/82833

קרפו פרוכזפר

1/82835

ישראללב אסבת

1/82838

גנגראגלוב רודגס

1/82849

אירמייב רזרדכיי

1/82840

קריצ׳מר ראוס

1/82843

כשן שיראל

1/82844

ששון ויקטור

1/82846

ציפון רסיס

1/82849

12/11/1982 ויזל חנה 14ה7/2ה/1ה חמולה גבריאל 9הה2/2ה/97 בלאיש יעקב 13ה28/12/2 בלאיש יעקב 14ה7/2ה/13 עמית יוחאי 19/12/2413 איסר אסתר 14ה28/06/2 טויבמן פליקס 14ה14/45/9 'לוי דוד יוסף 97/44/9414 קורן שושנה 8/2414ה/ה1 ליבוביץ ררי 4 22/44/941 גנדין רעיסה 7413/92/H הראל רןייף גילה 5/1992ה/16 ורהפטיג זיו 12ה4/2ה/22 אלחננוב סמוי איזולדה 03/02/2006 ספורי לואיס 08/06/1993 ספור,־ לואיס 0:6/2910/^1 זג׳אק ליליאן ^ 7/201־10/0 עלדאל משרן 2014/יל30/0 בלגח־תי ילאר 6 20/01/201 גרשון יו־סף פרדי 02/08/2009 אושד לגלה 0/08/2019 0 סוהל לאש 2 03/00/201 חליל הגליד 0/07/2014 ו ש גלו ׳ל וב גל ־־וגל רד 41/08/2019 יעקובובוץ' סוסרה )שוש 20/08/2016 שאער מוריב 2 lAra/mo חיים גזרה 4 1 24/00/20 גלשזרקי לאש 0/08/2013 ן כולי מל אי 1^ 2C0/00/201 שוייצראברש ע 28/08/2018 י^זילוכז דן 21/08/2014 שופמן-וירטרא פרררדש 18/08/2014 ירי אבלשס 8/00/0014 1 גברואלי שרי ^^/ש/^ קרפו אלט 23/10/0003 ישראילוב אולג 1 ^/^/^ ישרמילוב אטיר 01/01/2014 קי^מייב מילקו 00/00/2004 קריצ׳מר ז׳ארש ^^/^/^ טראל נסלשוז 08/02/2989 בוטג א^ר 20/21/1014 קיצין אסתר

ילקוט הברסומים 6886, כ״ח באלול התשע״ד, 23.9.2014 8262