גיליון 6886 עמוד 28 מתאריך 23/09/2014|שם המבקש [תדפטיר1ו I

I ושם המדוח/ה

ונמס׳ תיקו

צו7בות

גולן ׳לגגשי

7/72776

נאוו^וס^ל־ו. נמרל

7־723737/ 1

;.ילב טי1גור

2י774/ 1

קגנוביץ ^וריוג

5׳1 /7737£i

ובין שבח ר

1 /72280

שתגט ר זילטוז

1/77789

לגדויצ׳יק מרה

1/777300

גולדשטין צרנ^ת

1/77796

זנדהו ישו בנגקר

1/72744

בודישרבגקי ישעיהו

1/72800

מוגללי ין נ ונש ר

1/72802

זי־^ייברנצי נו־יג

1/72805

גנבים חגן

1/72804

ברקושבי־ץ ליובוב

1/72816

קרבוב ליזה

1/72820

מיי־זקובי ץ בורן לילין

1/77877

ברש שושנה

1/77820

לווינה גלימה

877י1/7

ברימברג אניה

1/77879

גיבח בילה

1/77860

^■לר זהבה בולגה

1/62842

^ויקב יהקב

!4^333 2 7־^ ת

קוגi־־ס מיכאל

1 /62334563

קיסר ב סתה

7־623345/ 1

מוגר מי fa ׳3

1/62840

ניסוני באבהם

1/62827

מפטר אן ציון

1/62800

רתכטב יינקו יעקב

1/67881

קורו ^א רהם יצחק

1/62822

גור ש^בל

1/62854

ביינ גוט היינמ מיכאל

1/62062

בבודין זלרט

1/62067

אלו וביד מוחמד

1/62866

רזניק הריבט

1/62869

אלום 7ןנ1ה

1/62882

טטיבסני ורה

1/62868

בן! ר זהיי־ש

1/62880

30/07/2014 ג.ולן חגי 4/2011י01/0 שוורשברגבנה 2014/׳00/03 אקוקה קו^^ה 9 200^04^29 קגנוביששבגני 7/06/7014 1 חביבצי1 לנה בט 1004/^0/׳23 קידרה בהרן ^30/10/199 מישמן גלית 1/07/2014 ו !;וקי־רשכניין לץ־ 76/07/7014 זנדהתה רחל 18/08/2010 בודילובגקי רות 04/200/^0 נכ־ד־רהי■ נכוייי 0:3/7014/^1 זל׳לבו־צון שושנה 2014/׳83/03 ן ^נק^י־ם הגיל!

ו1 (5/0E3/2014 לרקוש בי■ לן בו־ ^ 1/17/201^ ארביב מתוק 4 0:3/07/701 בייזקוב יץ שחר 07/00/7014 ברוש י זהבה 76/07/7014 טוויינה דוד 74/07/7014 בלטמן צילה ^^/^^ צמח נזימה 00/08/2014 קירגר מםכה 07/07/7014 פינגקב בורינג 02/08/2004 ק וקי ס י־ בןגניה 014^/׳21/03 קיסררברעננ 00/08/2014 פוטרש ז־ורה 12/06/2014 ניגוני שררל 7/08/2014 1 במוטו־ חבולה 16/08/2014 פרוכטר י הודית 16/08/2014 קו־1 ריגיה 003/037/201> גור חרת 16/07/2014 ריינגוט לוטי 00 33/04/201 2 ברודין עדור 2012/^0/׳13 אנוו־י במתד 0 06/08/201 בזניק עקיבא קנת 18/06/2014 אלום מרוביסיור 00/06/2014 טטיאסני באון באבהם 16/06/2014 שעו־ רצון

בואגה גובדון, בשמת

ילקוטי הפרסומים 6886, כ״ח באלול התשע״ד, 23.9.2014 8264