גיליון 6886 עמוד 75 מתאריך 23/09/2014מועד הדיון

תאריך 3ו כינוס

מס. ליק ביהמ״ש

לילן

כנ״ר

כלובל

ל ״ז

שם החייב/ל

5ו/ו26/1 09:30

09/09/83

;:0560-08-83

33179

מרבד הקסמים 89/86,חולון

00618002

חבאו בר במעון

6ו/02/יו סי:08

83/09/83

84980-08-83

33699

יעב׳׳ב 00/0 ,מי: אוניו: -8פו

39156908

חזןניסים

80/08/15 0י :08

09/09/83

53186-08-83

38583

פן אללסזדר 6/06,דל ואביב: -יפו

0931508

חיימוב אבזר

08: 80 89/09/86

03/09/83

88032-09-83

30618

דיזנגוף 156/8 :מל אביב -יפו

116י2385

יסעור מבה אוריא

89/09/86 0י :00

99/09/83

030-09-80

31846

הירקון 01/0 ,בני סרק

80855809י

לוהד אנטולי

09/09/86 0י :09

89/09/83

80370-07-83

33650

אדוביקהיר 1/38 ,חולון

33900607

ליטמן יעהב ינאי

08: 0י !S/UA^

09/09/83

80599-08-83

33190

בימ חבל 1/0 ,ומל ואביב -יפו

80053309י

קזגיים יבגזי

08/86/י8 0י :09

09/09/83

83־909-08

38969

ע ותנ^בא ים

98390י84

זמן מהיר

83/08/86 0י :08

03/09/83

80888-08-83

0ז389

ליברמן יבראל 86/1,הרצלייה

88398809

סמואל אזריקה

03/05/86 0י :08

09/09/:83

50936-06-83

601ר3

דרך בגין 38/9,מל אביב -יפו

08818333

ספיר גיל

09: 30 19/04/16

09/09/14

-4800-0--14

42620

מעפילי מרוקו 30/3,הרצלייה

313064255

יודסקיו סרגיי

ו1/-03/0 08:30

09/09/14

■14־ו0--1ו31

12903

הרצל 77/0,תל אביב -יפו

153.22153

קוט דניאל ריקר

08:30 0-/04/16

2-/08/14

203-7-08-14

42419

קריניצי 1/-3,רמת גן

53935649

ששון אברהם

הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי תל אביב המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיונז מותן!צו כינוס ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ״ש להורות יגל הפטר החייב רות לינקר-מזרחי,עו״ד, ותל אביב

מחוז תייה

הודעות על מתן !צווי כינוס ומועד הדיון בביהמ״ש

מועד הדיון

תאריך 4ו כינוס

מס. תיק ביהמ״ש

תיק

כנ״ר

ת ״ז

שם החייב/ת

09:30 10/08/16

18/03/14

1350:1-01-14

3224-

ירכא ר/ס ,ירכ9

1810-1-2

9ונו הנגדה על99

09: 30 07/03/16

08/09/14

599;7:!--0;7-14

.3<^^1.3

סחמץ 0/0,סח׳ניו

20-2ו390

9בו ונו9לח נ9סר

09:00 85/00/1-

02/09/14

310-02-14וו

^<6;808

וזו־ צ־ ו 0/סחדרה

-8808112

חאבויובנבס‘ ענבל

ו00/10/1 099:00

03/09/14

44386-08-14

.32:0^:5

הכרת 0/0,חדדה

14ו310554

אבירו מאיה

]10: 00 /:^5 /15

099/09/14

^002-05-14

3]^:^:^1

פסו: אלרבי 0,10,ייו<יו 9ל-יחת

303)02:00:50

חיבאריהסעיד

09: 30 17/03/16

08/09/14

:8901:5-016-14

3009-

הבוטינסק6 6/0,לזרייית 9ת9

11902151

אגנוו־ ונורן

ו09/13/1 09:00

08/09/14

61088-08-14

3-83:2

9צ״ל כרמל

18883419

אוקניו אי^הו

09:000 98/03/1-

29/09/14

8392-01-14

30131

ת.ד. 4צ4,עראבה

8-1791ו3

אחמד כאמל

]10:000 00/12/16

08/09/14

14-ו5080-0-

088ו3

ביודזקין־ <ר/8,ו:ורררירז

739--089י

איינהורו גרציאלה

:10:30 10/08/16

099/09/14

14־9929-09-

3^:9^;1

הזמיר 12/ד2,נהרייה

3-3393141

אל חאו׳ ויוני

18:00 82/08/16

099/09/14

11400-02-14

3<6!9:il

שרת משה 92/0,קריבת אתא

סנקואה מרינה

8311 ילקוט הפרסומים 6886, כ״ח באלול התשע״ד, 23.9.2014