גיליון 6886 עמוד 92 מתאריך 23/09/2014הודעה על מתן צווי הפטר

מחוז !:צרת

לסיבות

ההפטר

תאריך מתן צו הפטר

מט. תיק

ביהמ״ש

מט׳ ותיק כנ״ר

כתובת

ת״ז

שם החילב/ת

הפטר חלוט

22/06/14

31356-02-13

28603

הדס 10/0, טבזיה

61235911

אלמלך אלחנן

הפטר חלוט

23/06/14

50317-07-18

26303

דזך העצמאות 32/2, מגדל הע

52918411

בניסטי אבזהצ

הפ טז חלוט

14/09/14

1113-00-04

12043

זמת יזזעאל 641/5, מגדל הענ

-4309411

דהן שלמה

הפ טז חלוט

27/03/14

4441-09-11

23651

זוז 11/01104, נצזת

-8115081

עואד אסעד

הפ טז חלוט

09/09/14

185-00-03

11419

ת.ד. 319 מגדל ש , מג׳דל שמס

80911613

עווידאת טלאל

הפ טז חלוט

08/09/14

28696-0-113

30200

זאיבול 12/0, עפולה

23800063

צזפתיבת שבע

אולגה גורדון, עו״ד, חיפה

מחוז מזכז

הודעה על מתן 2צווי הפטר

טיבת

ההפטר

ותאריך מתן צו הפטר

מט. ותיק

ביהמ״ש

מט׳ תיק

-:!:״ו*

כתובת

ת״זו

שם החייב/ת

הפ טז חלוט

08/01 /14

30524-01-11

2 71-1

מינץ בנימין 21, פתח תקווה

גכ>ני הופיזה

הפ טז חלוט

־1> 08/1׳< 20

6015-09111

29612

נוסף שכטז4, פתח תקווה

24601101

דבי אב-

הפ טז חלוט

02/09/14

21429-01-10

35060

אד״צ הכהן 1, נתניה

ל; י; 3:5: יי 0! 3! 2

דגן 35-

הפ טז חלוט

10/09/14

12־34466-04

ו3304

סלנט שמואל 58/9־ גפותוח תוקוו

56191312

דוד דוד עויז

הפ טז 3גיל

11/09/14

24212-01-13

38852

בלפוז 15, פ תח תיקווה

68515191

וקויןמשה

הפ טז חלוט

01 /05/14

!73-02-11;?*ז/2

32126

הזצל 52/6, זמת גן

9109121

ישעיהו מאור

הפ טז חלוט

09/09/14

31126-0--10

25334

א9־55ע אזצות 9/5, חולון

22815389

לוי יפה

הפ טז חלוט

־09/09/1/1

4015-04-1:-

28013

אחי מבטח 65, זאשון לציון

35855220

עזזיה שי

הפ טז חלוט

09/09/14

1:1־4091-04

28083

אחי מבטח 65, זאשל״צ

39643960

עזזיה ש2ית

הפ טז חלוט

10/09/14

41319-09-1;-

34442

נחלפולג 3/15, (גוז יצחק

53309295

ונויגלית

הפ טז חלוט

08/09/14

45828-10-1:1

30052

זוטשילד 8/1ו, זאשו ן לציון

302044216

צדאק חניאמיז

רות לינקר-מזרחי,עו״ד, תל אביב

8328    ילקוט הפרסומים 6886, כ״ח באלול הת שע״ד, 23.9.2014

המחיר 37.26 שקלים חדשים    0334-3030 ISSN    סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי