גיליון 6887 עמוד 1 מתאריך 28/09/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

■    6887    28 בספטמבר 2014

עמוד

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת

לחוק לפי חוק שירות המדינה (מינויים)...................... 2

הודעה על מינוי נציג ציבור במועצת הרשות הממשלתית

למים ולביוב.......................................................................... 2

מינוי והארכת מינוי חברים לוועדות שחרורים לפי חוק

שחרור על-תנאי ממאסר........................................................... 2

מינוי חברים במועצה לביטחון תזונתי................................. 3

הסמכה לפי חוק החומרים המסוכנים.................................. 3

עמוד

הודעה על החלפת חבר בוועדת הסמכה להסמכת קציני

בטיחות לפי חלק י' לתקנות התעבורה.............................. 3

הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה (באר יעקב).. 4 הודעה לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.8.2014........ 4

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.8.2014..... 4

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.......................... 6

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה.................................................. 11

הודעות מאת הציבור............................................................................ 21