גיליון 6887 עמוד 21 מתאריך 28/09/2014


עיקרי הוראות התכנית:

א.    שינוי ׳יעוד מגורים, מסחר ותעסוקה ליעוד מעורב של מגורים, מסחר ותחבורה.

ב.    תכנון הכניסה לתחנת הרכבת הקלה (תחנת ביאליק) מהמבנה החדש דרך קומת הקרקע וקומות המרתף.

ג.    שינוי זכויות במבנה לפי הפירוט הבא:

1.    הגדלת השטחים העיקרים למגורים מ-3,381 מ״ר מאושרים ל-5,061 מ״ר (תוספת של 1,680 מ״ר).

2.    הגדלת שטחי השירות העל קרקעיים מ-2,196 מ״ר מאושרים ל-3,417 מ״ר (תוספת של 1,221 מ״ר).

3.    הגדלת השטח העיקרי לטובת מרפסות מקורות מ-528 מ״ר מאושרים ל-780 מ״ר (תוספת של 252 מ״ר).

4. הגדלת מסי יח״ד מ-44 יח״ד מאושרות ל-65 יח״ד (תוספת של 21 יח״ד).

5.    הגדלת מסי הקומות למגורים מ-17 קומות ל-22 קומות (תוספת של 5 קומות) ושינוי גובה הבניין מעל הכניסה הקובעת מ-73.5 מ' ל-92 מ' (תוספת של 18.5 מי)

6.    הקטנת השטח העיקרי למסחר מ-483 מ״ר לבין 313 - 293 מ״ר (הקטנה של 170-190 מ״ר).

7.    קביעת שטח עיקרי של בין 170-190 מ״ר עבור הכניסה לתחנת הרק״ל בקומת הקרקע, ובין 155-175 מ״ר בשתי קומות תת קרקעיות.

8.    ביטול הדרישה לחניה ציבורית וקביעת תקן חניה של 0.8 חניות ליח״ד.

9.    התרת קיר דיפון זמני בתחום תמ״מ/1/5 לצורך ביצוע הכניסה לתחנת הרק״ל בתחום התכנית.

10.    שאר הוראות התכנית על פי הוראות תכנית רג/1370 ורג/מק/1370/א ללא שינוי ובכלל זה שטחי השירות מתחת לקרקע.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפניםwww.pnim.gov.il .כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל אביב-יפו 67012, טלפון: 03-7632586. קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א', ג', ה' בין השעות 11:00-14:00. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה רמת גן, רח' המעגל 26, רמת גן, טלפון: 03-6753515. התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ״ט - 1989.

גילה אורון

יו״ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל-אביב

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

קונסיאליאנס בע״מ

(ח׳׳פ 51-476140-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שנועדה והתכנסה ביום 15.9.2014, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד איתי גורה, מרח' החושלים 6, הרצליה פיתוח 46724, טל' 09-9600700, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 26.1.2015, בשעה 10.00, במשרדי ברנע ושות' - עורכי דין, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתי גורה, עו״ד, מפרק אם ג׳יי שירותי מכרזים בע״מ

(ח”פ 51-482798-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 16.9.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד הודיה שניידר, מרח' דרך אבא הלל 16, רמת גן 5250608, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

הודיה שניידר, עו״ד, מפרקת די.די.אם ג׳מס ישראל בע״מ

(ח״פ 51-495406-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה על ביטול פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 17.9.2014, התקבלה החלטה21 ילקוט הפרסומים 6887, ד' בתשרי התשע״ה, 28.9.2014