גיליון 6887 עמוד 8 מתאריך 28/09/2014הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965

1.    בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965י, ובהתאם לתכנית מס' ג/15556, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5700, התשס׳׳ז, עמ' 3816, ותכנית מס' ג/8588, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4790, התשנ׳׳ט, עמ' 4998, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6759, התשע׳׳ד, עמ' 3956, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית כפר כנא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

2.    תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בכפר כנא, גוש 17397 -

חלקי חלקה    שטח במ׳׳ר    ייעוד

דרכים, שצ״פ, שטח

7,885

42

למבני ציבור

דרך, שצ״פ

657

41

דרך

723

29

א' באב התשע׳׳ד (28 ביולי 2014) )חמ 3-4(

חאתם דאוד

יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.

2    ע׳׳ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965

1. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965י, ובהתאם לתכנית מס' ש/12/ג (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5523, התשס׳׳ו, עמ' 3049, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה השומרון (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6824, התשע״ד, עמ' 6299, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית זכרון יעקב מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

2 . תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בזכרון יעקב, שייעודה שטח ציבורי פתוח, דרכים, חניות ומבנים לשימור -המזוהה כגוש 11301 -

חלק מחלקה 38, ששטחה 705 מ׳׳ר; חלק מחלקה 39, ששטחה 290 מ׳׳ר; חלק מחלקה 40, ששטחה 322 מ׳׳ר; חלק מחלקה 41, ששטחה 738 מ׳׳ר; חלק מחלקה 42, ששטחה 303 מ׳׳ר; חלק מחלקה 43, ששטחה 544 מ׳׳ר; חלק מחלקה 44, ששטחה 568 מ׳׳ר; חלק מחלקה 47, ששטחה 520 מ׳׳ר; חלק מחלקה 48, ששטחה 461 מ׳׳ר; חלק מחלקה 49, ששטחה 204 מ׳׳ר; חלק מחלקה 50, ששטחה 251 מ׳׳ר; חלק מחלקה 51, ששטחה 245 מ׳׳ר; חלק מחלקה 52, ששטחה 67 מ׳׳ר; חלק מחלקה 54, ששטחה 1,229 מ׳׳ר; חלק מחלקה 55, ששטחה 498 מ׳׳ר; חלקה 61 בשלמות, ששטחה 2,051 מ׳׳ר; חלק מחלקה 86, ששטחה 209 מ׳׳ר; חלק מחלקה 88, ששטחה 65 מ׳׳ר; חלק מחלקה 105, ששטחה 469 מ׳׳ר. המזוהה כגוש 11303 -

חלק מחלקה 2, ששטחה 17 מ׳׳ר; חלק מחלקה 3, ששטחה 23 מ׳׳ר;

המזוהה כגוש 11304 -

חלק מחלקה 32, ששטחה 280 מ׳׳ר.

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. י׳׳ד באלול התשע׳׳ד (9 בספטמבר 2014) (חמ 3-4)

יוסף משלב

יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה השומרון

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965 1 . בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' הר/10/290, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1703, התשל׳׳א, עמ' 1163, תכנית מס' הר/25/290, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5090, התשס׳׳ב,

עמ' 3210, תכנית מס' שד/מק/39/290, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5813, התשס׳׳ח, עמ'

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.


ילקוט הפרסומים 6887, ד' בתשרי התשע״ה, 28.9.2014 8

1

י ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.

2

ע״ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.