גיליון 6888 עמוד 1 מתאריך 30/09/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' בתשרי התשע״ה    6888    30 בספטמבר 2014

עמוד

הודעות על פטור מחובת מכרז לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)................................................................................... 26

מינוי קאדים לכהונה בפועל.................................................... 26

מינוי שופטת לכהונה בפועל לבית הדין לעבודה............... 26

מינוי יושבת ראש לוועדת משמעת לפי חוק המתווכים

במקרקעין................................................................................ 27

הודעה על מינוי חברה לוועדה המייעצת לפי חוק

הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)...................... 27

עמוד

הודעה על אישור תכנית ניקוז .............................................. 27

הודעה בדבר מועד ישיבת ועדת הרישיונות לפי חוק

הנוטריונים ............................................................................ 27

הודעה לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 27

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................ 28

הודעות מאת הציבור.................................................................. 31

תיקוני טעויות