גיליון 6888 עמוד 4 מתאריך 30/09/2014בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית משפט המחוזי בירושלים

פר׳׳ק 18288-09-14

בעניין חוק העמותות, התש׳׳ם-1980, ופקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת צהר - עם אחד בלב אחד, ע׳׳ר 58-027321-7.

המבקש: רשם העמותות, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד מירית כנרי, מרח' השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.9.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 11.12.2014 בשעה 10.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו״ד מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה רשות התאגידים

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר׳׳ק 23773-09-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983,

ובעניין פירוק חברת שלטי ישראל יצחק בע”מ, ח׳׳פ 51-450775-5,

והמבקשת: ציפורה שטרק, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד ישראל גור, מרח'

כנפי נשרים 24, כניסה ב', ירושלים, טל' 02-5021440, פקס' 02-5731011.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.9.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

11.12.2014, בשעה 11.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 4.12.2014.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ישראל גור, עו״ד בא כוח המבקשת

פר׳׳ק 38043-05-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983,

ובעניין פירוק חברת קיסקול מרכזי אנגלית בע”מ, ח׳׳פ 51-384460-5,

והמבקשת: מירב דיאמנט פינטו, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד אביתר קנולר ו/או יריב שי ישינובסקי ו/או עו׳׳ד דורית קרני, מרח' לינקולן 20, תל אביב 6713412.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.5.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

20.10.2014, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה, עד השעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דורית קרני, עו״ד באת כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פר׳׳ק 31012-09-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ”ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מידף שירותי קייטרינג וארוח בע”מ,

ח”פ 51-126621-5,

והמבקשים: רון נועם ואח', ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד רמי קוגן, מרח' ברקוביץ' 4, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.9.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 5.1.2015, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה, עד השעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רמי קוגן, עו״ד בא כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים 6888, ו' בתשרי התשע״ה, 30.9.2014 28