גיליון 6889 עמוד 1 מתאריך 30/09/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

30 בספטמבר 2014

עמוד

מינוי שמאי מקרקעין לוועדה המייעצת לעניין קביעת רשימת שמאים מכריעים לפי חוק התכנון והבנייה.......34

מינוי נציג ציבור לוועדה המייעצת לעניין קביעת רשימת שמאים מכריעים לפי החוק האמור ................34

הודעה בדבר שינוי בהרכב הוועדה לאישור עורכי דין הרשאים לשמש סניגורים בבתי הדין הצבאיים .........34

מינוי ושינוי מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)..................................34

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ...............................................................36

הודעות מאת האפוטרופוס הכללי    44

44


הודעות מאת הציבור