גיליון 6889 עמוד 2 מתאריך 30/09/2014מינוי שמאי מקרקעין לוועדה המייעצת לעניין קביעת רשימת שמאים מכריעים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 202ד(א)(4) לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965י, ולפי המלצת הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של שמאי מקרקעין בישראל, אני ממנה את שמאיות המקרקעין אריאלה אקשטיין ועאידה-עדאלה ג'באלי, לחברות ברשימת שמאי מקרקעין, לצורך קביעתן בוועדה המייעצת.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ט׳׳ו בשבט התשע׳׳ד )16 בינואר 2014( (חמ 3-3530(

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשס׳׳ח, עמ' 632.

מינוי נציג ציבור לוועדה המייעצת לעניין קביעת רשימת שמאים מכריעים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 202ד(א)(6) לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-965וי (להלן - החוק), אני ממנה את מיכאל גופר, לנציג ציבור בוועדה המייעצת לפי החוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ו' בשבט התשע׳׳ד (7 בינואר 4ו20) (חמ 3-3530)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

י ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשס׳׳ח, עמ' 632.

הודעה בדבר שינוי בהרכב הוועדה לאישור עורכי דין הרשאים לשמש סניגורים בבתי הדין הצבאיים

לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט״ו-955ו אני מודיע לפי סעיף 7ו3(ג) לחוק השיפוט הצבאי, התשט׳׳ו-955וי, כי חבר שופטי בית המשפט העליון בחר ביום ט׳׳ז באלול התשע׳׳ד (וו בספטמבר 4ו20) את -(ו) המשנה לנשיא, השופטת מרים נאור, לחברה, יושבת ראש, בוועדה לאישור עורכי דין שיהיו רשאים לשמש סניגורים חלק בבתי הדין הצבאיים (להלן - הוועדה), במקומה של השופטת עדנה ארבל2;

(2) השופט אליקים רובינשטיין לחבר, יושב ראש, בוועדה, וזאת לשם טיפול בבקשה של משרד עורכי הדין קלינמן-נאור בלבד.

כ׳׳ג באלול התשע׳׳ד (8ו בספטמבר 4ו20) (חמ 583ו-3-ה3)

משה (בוגי) יעלון

_    שר הביטחון

י ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' ו7ו.

2    י״פ התשע׳׳ד, עמ' 3074.

מינוי עובדים סוציאליים

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש׳׳ך-960ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש׳׳ך-960ו י, אני ממנה את הרשומים מטה לעובדים סוציאליים, לפי החוק האמור:

עדי תחיה הרשקוביץ, מס' רישום ו9ו26 - בעיריית מודיעין מכבים רעות

שלמה פלד, מס' רישום 2890ו - בעיריית חריש רולה פרחאן, מס' רישום 4963ו - במועצה המקומית פרדיס סיון יאיר מימון, מס' רישום 4723ו - בעיריית נצרת עילית תמיר שר, מס' רישום 969ו2 - בעיריית מגדל העמק שרה מליק, מס' רישום 25644 - בעיריית בני ברק מרואה חלאילה, מס' רישום 22408 - במועצה המקומית אבו גוש חנה חן מור, מס' רישום 32252 - בעיריית אשקלון נחמה שוקר, מס' רישום 5086 - בעיריית ראש העין

כרסתין ח'שיבון אבו חאטום, מס' רישום 24522 - במועצה המקומית יפיע

האדיה אבו סעדה בטחיש, מס' רישום 25769 - במועצה המקומית בוקעתא

חן אחישר טורן, מס' רישום 20326 - בעיריית בת ים טלי אלגריסי, מס' רישום 356ו2 - בעיריית קרית אתא.

כ׳׳ב בתמוז התשע׳׳ד (20 ביולי 4ו20) (חמ 42ו-3)

מאיר כהן

_    שר הרווחה והשירותים החברתיים

י ס׳׳ח התש׳׳ך, עמ' 52.

שינוי מינוי עובדים סוציאליים

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש׳׳ך-960ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש׳׳ך-960וי, אני משנה את מינוים של -עינב נגרי2, לעובדת סוציאלית לפי החוק האמור, כך שבמקום ”במועצה המקומית ירוחם״ יבוא ”בעיריית באר שבע״;

אלה לרנר3, לעובדת סוציאלית לפי החוק האמור, כך שבמקום ״בעיריית רהט ובמועצה המקומית עומר״ יבוא ״במועצה המקומית עומר ובעיריית באר שבע״; טובה גרובר4, לעובדת סוציאלית לפי החוק האמור, כך שבמקום ״בירושלים״ יבוא ״בעיריית אילת״;

ו ס״ח התש״ך, עמ' 52.

2    י״פ התש״ע, עמ' 3603.

3    י״פ התש״ע, עמ' 4520.

4    י״פ התשס״ז, עמ' 547.

ילקוט הפרסומים 6889, ו' בתשרי התשע״ה, 30.9.2014 34