גיליון 6890 עמוד 1 מתאריך 02/09/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בתשרי התשע״ה    6890    2 באוקטובר 2014

עמוד

הודעה על פקיעת הכרזה על מצב מיוחד מיוחד בעורף

לפי חוק ההתגוננות האזרחית....................................... 34

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים)................................................................. 34

אצילת סמכות למנהל רשות המסים לעניין סעיף 46

לפקודת מס הכנסה לפי חוק-יסוד: הממשלה.......... 34

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות לפי תקנות

התעבורה................................................................................ 34

עמוד

הודעה על סכום מעודכן לפי חוק המכינות

הקדם-צבאיות...................................................................... 34

הודעות על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין........ 34

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................. 35

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 36

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 36

הודעות מאת הציבור.................................................................. 37