גיליון 6890 עמוד 3 מתאריך 02/09/2014הגבולות:

צפון: אליהו נחום; דרום: בית אמעלה; מזרח: יעקב רבקה; מערב: דרך.

זיהוי: ספר 1016, דף 262. זיהוי נוסף: גוש שומה 30108, חלקה 58. המספר הישן של החלקה: 6/21 לפתה (מ). מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום. הבעלים: קופ רענן ואח'. התיקון המבוקש: המען: ירושלים. שטח החלקה: 112 מ׳׳ר. הגבולות:

צפון: רחוב כורזין; דרום: רחוב הגליל; מזרח: חל' 57; מערב: חל' 59.

הערה: הבקשה מתבססת על תצ׳׳ר מס' 898/2012 ומתייחסת לקביעת שטח לחלקה וקביעת גבולותיה המעודכנים. במסגרת הבקשה מבוקש להגדיל את שטח החלקה הרשום.

כ׳׳א באלול התשע׳׳ד (16 בספטמבר 2014)

שלמה הייזלר

מפקח על רישום המקרקעין

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות

לפי חוק המקרקעין, התשכ׳׳ט-1969 מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

כל אדם המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרישום בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום המקרקעין,

אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים, בשני עותקים, ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש׳׳ג/12/14. פרטי הרישום הקיים: העיר: ירושלים. שטח החלקה: לא ידוע. הגבולות:

צפון: מס' 3; דרום: בנימין גולדברג; מזרח: דרך; מערב: ברלמן. זיהוי: ספר 1015, דף 1776.

זיהוי נוסף: גוש שומה 30086, חלקה 75. המספר הישן של החלקה: 17/164 (ירושלים (מ)). מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום. הבעלים: גרוסמן עידן, גרוסמן יוכבד. התיקון המבוקש: המען: ירושלים. שטח החלקה: 100 מ׳׳ר. הגבולות:

צפון: רחוב רצאבי, דרך ריצוף; דרום: ח' 10, תצ׳׳ר 786/2001; מזרח: שכנים ח' 74;

מערב: שכנים ח' 76, ח' 11, תצ׳׳ר 488/1946. הערה: הבקשה מתבססת על תצ׳׳ר מס' 752/11 ומתייחסת למקרקעין המפורטים לעיל והידועים כספר 1015, דף 1776 (גוש (ש) 30086, חלקה 75). במסגרת הבקשה מבוקש לקבוע את שטח החלקה הרשום וכן את גבולותיה המעודכנים.

כ׳׳א באלול התשע׳׳ד (16 בספטמבר 2014)

י' ענתבי-שרון

מפקחת על רישום המקרקעין

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות

לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ”ט-1969

נמסרת בזה הודעה, כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' 40180, 40181, 40193 - אילת, 38488, 38490, 38491 - באר שבע, הוצגו ביום י׳׳ג באלול התשע׳׳ד (8 בספטמבר 2014), למשך 30 ימים, לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום, קריית הממשלה, רח' התקווה 4, באר שבע, בלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד הפנים, רח' התקווה 4, באר שבע ובעיריית אילת.

י׳׳ג באלול התשע׳׳ד (8 בספטמבר 2014)

רמי דמארי

פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות

לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ”ט-1969

נמסרת בזה הודעה, כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' 100854, 100855, 100856 - שרשרת, הוצגו ביום ה' באלול התשע׳׳ד (31 באוגוסט 2014), למשך 30 ימים, לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום, קריית הממשלה, רח' התקווה 4, באר שבע, בלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד הפנים, רח' התקווה 4, באר שבע, ובמועצה האזורית שדות נגב. ה' באלול התשע׳׳ד (31 באוגוסט 2014)

רמי דמארי

פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום

35 ילקוט הפרסומים 6890, ח' בתשרי התשע״ה, 2.10.2014