גיליון 6890 עמוד 4 מתאריך 02/09/2014הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943

1.    בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943' (להלן - הפקודה), אני מודיע כי זכות הבעלות במקרקעין המתוארים בסעיף 2 להלן, שביחס אליהם פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודה בילקוט הפרסומים 1443, התשנ׳׳ח, עמ' 1238, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של מדינת ישראל מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

2.    תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע באזור נווה יעקב בירושלים, כמפורט להלן:

גוש שומה 30770, חלקה ארעית 305 בשלמות.

חטיבות הקרקע האמורות מתוחמות בקו אדום, בתשריט מס' הפ/יח/322/112 בקנה מידה 1:2,500, חתום בידי שר האוצר.

העתקי התשריטים האמורים לעיל מופקדים במשרדי רשות מקרקעי ישראל, מרחב ירושלים, רח' שערי העיר 216, ירושלים.

ח' באלול התשע׳׳ד (3 בספטמבר 2014) (חמ 3-4)

יאיר לפיד

_    שר האוצר

1 ע׳׳ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פר״ק 50276-05-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת לידר מפעלי מתכת בע״מ, ח׳׳פ 51-318293-1, מת׳׳ד 621, קיבוץ נצר סירני, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד חגי אברהמי, משד' שאול המלך 41-39, בית הדר דפנה, בניין B, קומה 7, תל אביב, טל' 03-6095919, פקס' 03-6095918.

והמבקש: וילי דרוקמן, בפש׳׳ר, בעל המניות של החברה, ע״י הנאמן על נכסי החייב, עו׳׳ד עופר שפירא, רח' קרליבך 31, בית לשכת המסחר, קומה 5, ת׳׳ד 20138, תל אביב 6120101, טל' -03 5252537, פקס' 03-5252536.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.5.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

27.10.2014,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 13.00 ביום

22.10.2014.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עופר שפירא, עו״ד נאמן על נכסי החייב

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פר״ק 50388-05-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת קונסטיל בע״מ, ח״פ 51-266581-1, מת״ד 621, קיבוץ נצר סירני, ע״י ב״כ עו״ד חגי אברהמי, משד' שאול המלך 41-39, בית הדר דפנה, בניין B, קומה 7, תל אביב, טל' 03-6095919, פקס' 03-6095918.

והמבקש: וילי דרוקמן, בפש״ר, בעל המניות של החברה, ע״י הנאמן על נכסי החייב, עו״ד עופר שפירא, רח' קרליבך 31, בית לשכת המסחר, קומה 5, ת״ד 20138, תל אביב 6120101, טל' -03 5252537, פקס' 03-5252536.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.5.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

27.10.2014,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00 ביום

20.10.2014.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עופר שפירא, עו״ד נאמן על נכסי החייב

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פר״ק 50341-05-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת לידר מתכת אילת 2002 בע״מ, ח״פ 51-329902-4, מת״ד 621, קיבוץ נצר סירני, ע״י ב״כ עו״ד חגי אברהמי, משד' שאול המלך 41-39, בית הדר דפנה, בניין B, קומה 7, תל אביב, טל' 03-6095919, פקס' 03-6095918.

והמבקש: וילי דרוקמן, בפש״ר, בעל המניות של החברה, ע״י הנאמן על נכסי החייב, עו״ד עופר שפירא, רח' קרליבך 31, בית לשכת המסחר, קומה 5, ת״ד 20138, תל אביב 6120101, טל' -03 5252537, פקס' 03-5252536.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.5.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

27.10.2014,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00 ביום

20.10.2014.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עופר שפירא, עו״ד נאמן על נכסי החייב

ילקוט הפרסומים 6890, ח' בתשרי התשע״ה, 2.10.2014 36