גיליון 6890 עמוד 6 מתאריך 02/09/2014הנ׳׳ל תתכנס ביום 23.11.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 54, רמת גן 5252007, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקי ולדר, עו״ד, מפרק

ארט 107 בע״מ

)ח״פ 51-375808-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 23.11.2014, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' גלעד 9ד, פרדס חנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן רובין, עו״ד, מפרק

מזגני הגולן בע״מ

(ח״פ 51-284787-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 30.11.2014, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, רח' המלאכה 39, קומה ב, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אושרי בסיל, עו״ד, מפרק

מחשבה ייעוץ, ניהול השקעות (1992) בע״מ

(ח״פ 51-166318-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 10.00, במשרד רו׳׳ח שטראוס לזר ושות', רח' יצחק שדה 17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי לזר, רו״ח, מפרק

אינוביישן אחזקות ופרוייקטים (1991) בע״מ

(ח״פ 51-160619-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל

תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 9.00, במשרד רואי חשבון שטראוס לזר ושות', רח' יצחק שדה 17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי לזר, רו״ח, מפרק

סראונד מערכות בע״מ

(ח״פ 51-322635-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.12.2014, בשעה 17.00, במשרדו של עו׳׳ד רן גיסמר, רח' העצמאות 40, בניין טופ רסקו, קומה שלישית, יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פטריק סקלי כהן יניב בן דוד

מ פ ר ק י ם

בית ממס ישראלי (איי.אם.אייצ') בע״מ

(ח״פ 51-407322-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 2.12.2014, בשעה 8.00, אצל המפרק, רח' הכרמל 2, יקנעם, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מתן נפתלי, מפרק

דורון פרץ שרותי יעוץ ונהול בע״מ

(ח”פ 51-444703-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שנועדה והתכנסה ביום 31.12.2011, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון פרץ, מרח' שחם 7, לבון, ד׳׳נ בקעת בית הכרם, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

ילקוט הפרסומים 6890, ח' בתשרי התשע״ה, 4ו0.20ו.2 38