גיליון 6892 עמוד 1 מתאריך 06/10/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א בתשרי התשע״ה    6891    5 באוקטובר 2014

עמוד

דין וחשבון על ערבויות מטעם המדינה לשנות הכספים 2012 ו-3ו20.................................. 46

צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות לפי חוק הסכמים קיבוציים ..............48

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה לפי החוק האמור............................................48

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות)........49

הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות להיבחן לפי חוק שמאי מקרקעין..............50

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה..............................................................52