גיליון 6892 עמוד 3 מתאריך 06/10/2014דין וחשבון על ערבויות מטעם המדינה לשנת הכספים 2013

לפי חוק ערבויות מטעם המדינה, התשי״ח-1958

בהתאם לסעיף 7 לחוק ערבויות מטעם המדינה, התשי״ח-11958 (להלן - החוק), מתפרסם בזה דין וחשבון על סכומי הערבויות שניתנו לפי החוק בשנת הכספים 2013, ועל יתרת סכומי הערבויות שניתנו לפני תחילת אותה שנה, שלא מומשו ושתוקפן טרם פג עד תום השנה, וכן על הסכום הכולל של הערבויות שאושרו לפי הוראות סעיף 2 לחוק ושטרם ניתנו בשנה זו וכן פרטים כאמור על סכומי הערבויות שניתנו מטעם המדינה לפי כל חוק אחר:

סכום שניתן או שהוגדל בתקופה 1.1.2013 עד

ביאור 31.12.20131 יתרה ליום 31.12.20132 3

במיליוני שקלים חדשים

***14,928

(-)1,316

1. לפי החוק:

ערבות בגין תכניות פנסיה לעובדים:

***11

(-)13

אל על נתיבי אוויר בע״מ

16

(-)10

התעשייה האווירית לישראל בע״מ

8,221

(-)1,645

התעשייה הצבאית לישראל בע״מ

138

(-)2

חברת החשמל לישראל בע״מ

196

196

קרן הלוואות לעסקים בינוניים (קרן ישנה)

(-)44

ערבויות להלוואות למושבים ולקיבוצים -חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ״ב-1992 ערבויות לסחר חוץ:

6,146

313

אשרא - החברה הישראלית לביטוח הייצוא

17

(-)29

התעשייה הצבאית לישראל בע״מ

213

(-)79

חברות כלל ביטוח אשראי ובסס״ח

-

(-)3

יצואנים ועסקאות ייצוא

-

(-)12

2. לפי חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 39), התשנ״א-21990

64

9

3. לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), (א) התשי״ט-1959 [נוסח משולב]3, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות למלוות נכים), התשי״ד-41954, ותקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות להסכמים), התשט״ו-51955


47 ילקוט הפרסומים 6891, י״א בתשרי התשע״ה, 5.10.2014

1

כולל שערוך לתקופה מ-1.1.2013 עד 31.12.2013 אך בניכוי ערבויות שפחתו או שפג תוקפן.

2

בערבויות שניתנו לטובת הלוואות, הסכומים לא כוללים ריבית שנצברה על הקרן ממועד תשלום הריבית הקודם עד יום 31.12.2013.

3

הוצג מחדש. ביאור:

(א) הנתונים בסעיף זה הם באחריות משרד הביטחון; בשל מגבלות מערכת הבקרה יתרת הערבויות המצוינת היא סך כל יתרת הערבויות אשר ניתנו עד כה.

אין ערבויות שאושרו לפי הוראות סעיף 2 בשנת 2013 לחוק ושטרם ניתנו.

ל' באב התשע׳׳ד (26 באוגוסט 2014)

(חמ 3-1324)    יאיר לפיד

_    שר האוצר

י ס׳׳ח התשי׳׳ח, עמ' 139; התשס׳׳ו, עמ' 102.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳א, עמ' 4; התשנ׳׳ז, עמ' 16.

3    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 276; התשע׳׳ב, עמ' 158.

4 ק׳׳ת התשי׳׳ד, עמ' 888; התשנ׳׳ד, עמ' 1229.

5    ק״ת התשט״ו, עמ' 578; התשנ׳׳ד, עמ' 1229.