גיליון 6892 עמוד 6 מתאריך 06/10/2014השם


קציר אלון קרפאק ויאצסלב רוט משה רוטנברג ליאור תבור אופיר תורג׳מן יעקב קובי תמיר סביון


המען


גן נר 167, גן נר דניאל מוריץ 22/7, תל אביב הברון הירש 4, ת׳׳ד 3406, ירושלים אריה לייב 34, הרצליה מושב כוכב מיכאל 79304 נופר 12, נהריה 22357 נוף אלונים 56, הסוללים 17905


סוג הבקשה

משרד לחקירות פרטיות חוקר פרטי

מנהל/בעל תאגיד חוקרים פרטיים חוקר פרטי חוקר פרטי חוקר פרטי חוקר פרטי


בתוך 15 ימים מפרסום הודעה זו רשאי כל אדם להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן רישיון למבקש מסוים, לפי המען: ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל״ב-1972/ ת׳׳ד 34357, ירושלים 91342, או לפקס 02-6467936. כמו כן ניתן לשלוח מייל לדואר אלקטרוני: hokrimpz@justice.gov.il.

ו' באלול התשע׳׳ד (1 בספטמבר 2014) (חמ 3-2319)

יהושע למברגר

יושב ראש הוועדה לרישוי לחוקרים פרטיים ושירותי שמירה

2    ס׳׳ח התשל׳׳ב, עמ' 90.

הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות להיבחן

לפי חוק שמאי מקרקעין, התשס׳׳א- 2001

מודיעים בזה בהתאם לסעיף 9 לחוק שמאי מקרקעין, התשס׳׳א-2001י, ותקנה 1 לתקנות שמאי מקרקעין (בחינות), התשס׳׳ו-1 22006 (להלן - התקנות), כי הבחינות בנושאים המפורטים בטור א' להלן יתקיימו במועדים שצוינו בטור ב' לצדן, והמועד האחרון להגשת בקשה להיבחן בהן הוא כאמור בטור ג':

טור ג'

בחינות מוקדמות

טור ב'

טור א'

ח' בחשוון התשע״ד

בשעה 11.00

כ״ג בחשוון התשע״ה

יסודות המימון ושימושם

(1 בנובמבר 2014)

(16 בנובמבר 2014)

בשומת מקרקעין

בשעה 11.00

ב' בכסלו התשע״ה (24 בנובמבר 2014)

יסודות הנדסת בניין והנדסה אזרחית

בשעה 11.00

ד' בכסלו התשע״ה (26 בנובמבר 2014)

יסודות הכלכלה - חלק א': מיקרו-כלכלה ומקרו-כלכלה

בשעה 11.00

ח' בכסלו התשע״ה (30 בנובמבר 2014)

דינים

בשעה 11.00

י״ב בכסלו התשע״ה (4 בדצמבר 2014)

יסודות הכלכלה - חלק ב': כלכלה עירונית

בשעה 11.00

ט״ז בכסלו התשע״ה (8 בדצמבר 2014)

יסודות בחשבונאות וניתוח דוחות כספיים

בשעה 11.00

כ״ד בכסלו התשע״ה (16 בדצמבר 2014)

סטטיסטיקה

ילקוט הפרסומים 6891, י״א בתשרי התשע״ה, 5.10.2014 50

1

   ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 436.

2

   ק׳׳ת התשס׳׳ו, עמ' 424.