גיליון 6892 עמוד 7 מתאריך 06/10/2014טור ג'

טור ב'

טור א'

בשעה 11.00

כ״ט בכסלו התשע״ה (21 בדצמבר 2014)

יסודות מדידה ומיפוי

בשעה 11.00

ב' בטבת התשע״ה (24 בדצמבר 2014)

תכנון ובנייה - חלק א': יסודות התכנון העירוני

בשעה 11.00

ו' בטבת התשע״ה (28 בדצמבר 2014)

מיסוי מקרקעין ומסים אחרים

בשעה 11.00

ט' בטבת התשע״ה (31 בדצמבר 2014)

תכנון ובנייה - חלק ב': דיני התכנון העירוני

טור ג'

בחינות סופיות

טור ב'

טור א'

ח' בחשוון התשע״ה (1 בנובמבר 2014)

בשעה 11.00

י״ט בכסלו התשע״ה (11 בדצמבר 2014)

מבוא לתורת השמאות

י״ב בשבט התשע״ה (1 בפברואר 2015)

בשעה 11.00

י' באדר התשע״ה (1 במרס 2015)

גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין

ל' בניסן התשע״ה (19 באפריל 2015)

בשעה 11.00

כ״ט באייר התשע״ה (18 במאי 2015)

יישומים בשומת מקרקעין

הבחינות יתקיימו במרכז הקונגרסים, בנייני האומה, ירושלים.

על המועמדים הרשאים לגשת לבחינות לפי התקנות, להמציא את בקשותיהם למזכירות מועצת שמאי המקרקעין, ת׳׳ד 34445, ירושלים 9134302, או לרח' כנפי נשרים 15, ירושלים, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת בקשה להיבחן שנקבע לכל בחינה כמצוין לעיל.

את הבקשה יש להגיש על גבי טופס מקורי של בקשה להיבחן הכולל שובר תשלום אגרה בסך 292 שקלים חדשים לכל בחינה מוקדמת ו-466 שקלים חדשים לכל בחינה סופית3, לזכות ח-ן 006416-9 בבנק הדואר, כשהוא חתום בחותמת בנק הדואר; לא יתקבלו בקשות שאינן מקור או בלא תשלום אגרה כנדרש; ככלל, אגרה ששולמה לא תוחזר אלא במקרים חריגים ובכפוף להמצאת אישור מתאים.

האגרות שיש לשלם בעבור הבחינות צפויות להתעדכן ביום 1 בינואר 2015. סכומי האגרות המעודכנות יפורסמו ברשומות ובאתר האינטרנט של מועצת שמאי המקרקעין בכתובת שבתחתית ההודעה.

ניתן לקבל טופס בקשה להיבחן הכולל שובר תשלום באחת מהאפשרויות האלה:

(1)    בפנייה למזכירות מועצת שמאי המקרקעין לפי הכתובת האמורה;

(2)    במשרדי לשכת שמאי המקרקעין בישראל, בית המהנדס, רח' דיזינגוף 200, תל אביב, טל' 03-5225969;

(3)    במוסדות הלימוד המכינים לקראת בחינות מועצת שמאי המקרקעין.

ניתן להגיש בקשה להיבחן ולשלם את האגרה גם באמצעות שרת התשלומים הממשלתי, שכתובתו ecom.gov.il/justice.

אישור לגשת לבחינה יישלח לכל נבחן שנרשם למועד בחינות זה, והוא יכלול את הבחינות שאליהן נרשם, את מועדיהן ואת מקומן; אם לא התקבל אישור כאמור עד 10 ימים מיום תשלום האגרה, יש לפנות למזכירות המועצה. ה' בתשרי התשע׳׳ה (29 בספטמבר 2014) (חמ 3-320-ה1 )

נעמי זמרת

_    יושבת ראש מועצת שמאי המקרקעין

3 ק׳׳ת התשע׳׳ד, עמ' 349.


51 ילקוט הפרסומים 6891, י״א בתשרי התשע״ה, 5.10.2014