"אביטל איתן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6288 עמוד 75 מתאריך 31/08/2011

    ... ביום 10.10.2011, בשעה 12.00, ברח' פינסקר 9, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שאול יעקובי, מפרק אביטל איתן בע״מ (ח״פ 51-440136-3) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

  2. גיליון 6249 עמוד 34 מתאריך 12/06/2011

    ... תתכנס ביום 24.7.2011, בשעה 9.00, ברח' עטרות 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אשרת הורבט, עו״ד, מפרקת אביטל איתן בע״מ (ח״פ 51-440136-3) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

  3. גיליון 6229 עמוד 29 מתאריך 28/04/2011

    ... אביטל איתן בע״מ (ח״פ 51-440136-3) שרון ויואב בע׳׳מ (ח׳׳פ 51-337198-9) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 31.3.2011 ...