"אברהם אלגואטי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6225 עמוד 31 מתאריך 13/04/2011

    ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אברהם אלגואטי, עו״ד, מפרק ת.א.ג. אינטרנשיונל בע״מ (ח״פ 51-099891-7) (בפירוק מרצון ...

  2. גיליון 5461 עמוד 27 מתאריך 23/11/2005

    ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 29.12.2005, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, עו״ד אברהם אלגואטי, דרך המכבים 65, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג ...