"אורי גלבוע" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6733 עמוד 23 מתאריך 09/01/2014

  ... פרטי שותף שם שותפות מספר שותפות 06/06/2013 מושב כפר יחזקאל אורי גלבוע ת.ז. : 001855956 רפת משק גלבוע 54-019068-3 06/06/2013 מושב כפר יחזקאל עודד ברקין ת.ז. : 009223595 רפת משק גלבוע 54-019068-3 17/06/2013 מושב תל עדשים ...

 2. גיליון 6533 עמוד 95 מתאריך 17/01/2013

  ... 2013, בשעה 10.00, ברח' ברקוביץ' 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אורי גלבוע, עו״ד, מפרק ע. בני אבו עלי אלג׳דבאן בע״מ (ח״פ 51-422749-5) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 3. גיליון 6511 עמוד 19 מתאריך 10/12/2012

  ... ביום 28.1.2013, בשעה 10.00, ברח' ברקוביץ' 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אורי גלבוע, עו״ד, מפרק כאןאניבדי בע׳׳מ (ח״פ 51-458335-0) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 4. גיליון 6508 עמוד 33 מתאריך 04/12/2012

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. אורי גלבוע, עו״ד, מפרק ש.נ.י.ת השקעות בע׳׳מ (ח״פ 51-287499-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא ...

 5. גיליון 6244 עמוד 56 מתאריך 30/05/2011

  ... אורות בגלבוע -עמותה לקידום 10:30 15/05/11 10:00 15/05/11 02/12/10 23733-08- 10 5299 לא נמסרה 513503185 ים של חומרי בנין בע״מ 11:30 04/04/11 11:00 04/04/11 23/12/10 30539-08- 10 5305 הגעתון 16 ,נהריה ...

 6. גיליון 6238 עמוד 49 מתאריך 19/05/2011

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אורי גלבוע, עו״ד, מפרק נ.ת.פ. מהנדסים ירושלים בע׳׳מ (ח״פ 51-169787-2) (בפירוק מרצון ...

 7. גיליון 6135 עמוד 69 מתאריך 16/09/2010

  ... בעניין חוק העמותות, התש״ם-1980, ופקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק העמותה אורות בגלבוע - עמותה לקידום החינוך, מס׳ העמותה 58-036822-3. והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי, מרח׳ כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340. נמסרת בזה הודעה, כי ...

 8. גיליון 5753 עמוד 48 מתאריך 26/12/2007

  ... בשעה 17.00, בבית קרמר, רח' שושנים 28, גנות הדר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אורי גלבוע, מפרק קבוצת אדמוב אלפו(2000) בע״מ (ח״פ 51-289925-3) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים ...

 9. גיליון 5705 עמוד 68 מתאריך 20/08/2007

  ... 003156213, למפרק החברה. אורי גלבוע, מפרק ברות - תזונה וכושר לבריאות בע׳׳מ (ח״פ 51-270601-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום ...

 10. גיליון 5521 עמוד 36 מתאריך 26/04/2006

  ... מושב כפר יחזקאל אורי גלבוע ת.ז : 001855956 רפת משק גלבוע 54-019068-3 22/03/2004 מושבכ כפר יחזקאל עודד ברקין ת.ז : 009223595 רפת משק גלבוע 54-019068-3 15/09/2000 מושבב בארותיים פריד אילנה ת.ז : 030053482 פריד אילנה פריד יחזקאל ...