"אור אופק" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6079 עמוד 20 מתאריך 25/04/2010

  ... ברח' הברזל 19א, רמת החי׳׳ל, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אורן אופק, עו״ד, מפרק סוליד מוצרים פיננסיים מתקדמים בע״מ (ח״פ 51-249490-7) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 2. גיליון 6033 עמוד 35 מתאריך 15/12/2009

  ... עמ' 255, והיא מתפרסמת בשנית בשל טעות דפוס במספר החברה. אורן אופק, עו״ד, מפרק שופ-טיים אלרואי בע׳׳מ (ח״פ 51-352421-5) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של ...

 3. גיליון 6031 עמוד 40 מתאריך 10/12/2009

  ... בשעה 09.00, ברח' הברזל 19א, רמת החייל, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אורן אופק, עו״ד, מפרק ק.א.ב.ו. הנדסת חשמל בע״מ (ח״פ 51-252168-3) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 4. גיליון 6012 עמוד 25 מתאריך 27/10/2009

  ... בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 7.10.2009, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אורן אופק, מרח' הל״ה 50, גבעתיים, למפרק החברה ...

 5. גיליון 6000 עמוד 47 מתאריך 24/09/2009

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אורן אופק, עו״ד, מפרק ח.ח. אשמורת בע״מ (ח״פ 51-098026-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...