"איה איתן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6856 עמוד 41 מתאריך 14/08/2014

    ... לוטבק בינה 1/30304 שמאי איתן 1/32302 שמאי מרגלית ירה 3ם1/353 יאי־ר רבקה 1/361131 י־ וזי ל־ חייהן 1/36342 לונדון אתי כרנו יגולגני^/ 1 לונדון מרגרט 1/36344 וחור רק ל 1/36340 ונו:זכוילם מרטכי ...

  2. גיליון 6657 עמוד 6 מתאריך 12/09/2013

    ... 10.00, במשרדי החברה, רח' יהודה המכבי 15ב, בית חשמונאי, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. עתניאל בן עמרה, מפרק הקפה של מאיה ואיתן בע״מ (ח״פ 51-399046-5) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

  3. גיליון 6437 עמוד 29 מתאריך 25/06/2012

    ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. עמוס חסון, מפרק הקפה של מאיה ואיתן בע״מ (ח״פ 51-399046-5) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...