"איטה קציר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6113 עמוד 3 מתאריך 29/07/2010

    ... מינוי נשיאה בפועל לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969', ובהסכמת נשיא בית הדין הארצי לעבודה, אנו מאריכים בזה את מינויה של איטה קציר, שופטת של בית הדין האזורי לעבודה, לנשיאה בפועל של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת, מיום ט' בתמוז התש׳׳ע ...

  2. גיליון 6073 עמוד 2 מתאריך 24/03/2010

    ... י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198. 2 י”פ התשס׳׳ט, עמ' 4377. מינוי נשיא לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969י, ובהסכמת נשיא בית הדין הארצי לעבודה, אני ממנה בזה את איטה קציר, שופטת בית הדין האזורי לעבודה, להיות נשיאה בפועל של בית הדין האזורי לעבודה ...