"אייל אלון" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6777 עמוד 2 מתאריך 26/03/2014

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א)(4) לחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס׳׳ה-2005י (להלן - החוק), ובהתייעצות עם הלשכה כמשמעה בסעיף 1(א) לחוק, אני ממנה את אייל אלון, יועץ מס מייצג, לנציג במועצת יועצי מס מייצגים לפי החוק. תוקף המינוי לשלוש שנים. כ׳׳ד באדר א' התשע׳׳ד (24 בפברואר 2014 ...

 2. גיליון 6710 עמוד 35 מתאריך 09/12/2013

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 27.11.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו׳׳ח אילן אלון, מרח' השונית 2, ת׳׳ד 80, הרצליה, למפרק החברה. 1987 ילקוט הפרסומים 6710, ו' בטבת התשע׳׳ד ...

 3. גיליון 6710 עמוד 36 מתאריך 09/12/2013

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אילן אלון, רו״ח, מפרק מאגרי אקדמאים בע״מ )ח״פ 51-245857-1) (בפירוק מרצון ...

 4. גיליון 6270 עמוד 67 מתאריך 21/07/2011

  ... אילן ואלון תקשורת בע״מ (ח׳׳פ 51-294792-0) דץ הנדסה ושיווק חומרי בנין 1995 בע״מ (ח״פ 51-224644-8) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 9.9.2011 ...

 5. גיליון 6242 עמוד 24 מתאריך 26/05/2011

  ... של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 22.3.2011, לאחר שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון יצחק קפלן, ת׳׳ז 057750226, מרח' תובל 13, רמת גן, למפרק החברה. אלון יצחק קפלן, מפרק אילן ואלון תקשורת בע״מ (ח״פ 51-294792-0) (בפירוק ...

 6. גיליון 5541 עמוד 47 מתאריך 15/06/2006

  ... דבוטינסקי 1 רמת גן איל אלוני ת.ז.: 58795626 לוי את אלוני יהלומים & LEVI ALONI DIAMONDS 54-022291-6 26/2/2006 דבוטינסקי 1 רמת גן דוד לוי ת.ז.: 030283972 לוי את אלוני יהלומים & LEVI ALONI DIAMONDS 54-022291-6 26/2/2006 הארבעה 21 תל אביב ...