"אייל שלום אברהמי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6122 עמוד 2 מתאריך 15/08/2010

    ... מינוי סגן נשיא לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-11969, ובהסכמת נשיא בית הדין הארצי לעבודה, אנו ממנים בזה את אייל שלום אברהמי, ת׳׳ז 059236190, שופט של בית הדין האזורי לעבודה, לסגן נשיא של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, מיום כ׳׳ח בסיוון ...