"אילה גזית" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6696 עמוד 33 מתאריך 17/11/2013

  ... 4)    המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 427. (5)    שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא דוידי אלון. ט' בכסלו התשע״ד (12 בנובמבר 2013) (חמ 3-2150) אילה גזית _    מנהלת הבחירות לשדרות י ס״ח התשכ״ה, עמ' 248; התשס״ג, עמ' 548. 2 ס״ח התשל״ה, עמ' 211; התשס״ג, עמ' 553 ...

 2. גיליון 6696 עמוד 34 מתאריך 17/11/2013

  ... שאובי הרצל .1 ק שאובי משה .2 מלכה אורן .1 שס ט' בכסלו התשע׳׳ד )12 בנובמבר 2013( )חמ 3-2150( אילה גזית _    מנהלת הבחירות לשדרות 1 ס"ח התשכ׳׳ה, עמ' 248; התשס׳׳ג, עמ' 548. הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית שוהם ...

 3. גיליון 6632 עמוד 5 מתאריך 22/07/2013

  ... עראבה איילה גזית שדרות זאהר זאהר ערערה כרמלה כהן שוהם אילן אוחיון ערערה בנגב מוטי ארבע שיבלי אום אל ג'אנם יוסף חיחי פסוטה מוחמד שלבי שלומי מופיד עראיידה פקיעין אנואר חסן שעב חיכמאת עבאס ...

 4. גיליון 6574 עמוד 45 מתאריך 10/04/2013

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 16.7.2013, בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אייל גזית, עו״ד, מפרק 4017 ילקוט הפרסומים 6574, ל' בניסן התשע״ג, 10.4.2013 ...

 5. גיליון 6471 עמוד 2 מתאריך 11/09/2012

  ... רות יוסף דניאלה פוסק גיא קפלן נדיה ואזה שפרה פרנקל סמדר אהרון נוחם דוד פיק עדית בר יוסף ליאור רגב תומר היימן מוחמד נאטור עובדי מחוז הדרום: אבי הלר אליסיה סיבר עלי פורטי אילה גזית טל פודים רחל קטושבסקי עובדי מחוז חיפה: יוסף משלב ליאת פלד רונן סגל אורית חפר רוגובין י ס׳׳ח התשל׳׳ח ...

 6. גיליון 6441 עמוד 3 מתאריך 04/07/2012

  ... לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-1954, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-11954 (להלן - החוק), וסעיפים 5(א) ו-(ב) ו-12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את השופטת אילה גזית, שופטת בית משפט שלום ...

 7. גיליון 5913 עמוד 56 מתאריך 05/02/2009

  ... ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. איל גזית, עו׳׳ד, מפרק פיזמונט בע״מ (ח״פ 51-345038-7) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל ...

 8. גיליון 5863 עמוד 17 מתאריך 04/11/2008

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אייל גזית, עו״ד, מפרק (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום ...