"אילן רונן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6855 עמוד 44 מתאריך 12/08/2014

  ... אילן שרון, עו״ד, מפרק הודעה על כוונה להכריז ולחלק דיבידנד ראשון ואחרון בבית המשפט המחוזי בתל אביב שם החייב: מייק בסון. משלח יד: איש מכירות . שם הנאמן ומענו: עו׳׳ד יריב שי ישינובסקי, מרח' לינקולן 20, תל אביב, טל' 03-7611611, פקס' 03-7611655. סוג הדיבידנד: רגיל. אחוז הדיבידנד: 100 ...

 2. גיליון 6819 עמוד 76 מתאריך 17/06/2014

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אילן שרון, עו״ד, מפרק עמותת עזרת בת שבע (ע׳׳ר 58-051766-2) הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 46 לחוק העמותות, התש׳׳ם-1980, כי באסיפה הכללית של העמותה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 29.5.2014 ...

 3. גיליון 6805 עמוד 7 מתאריך 20/05/2014

  ... 1/80221 גי ילל ב ייש נג מיים 1/60266 אייילובסקי ע]נז ואל 1/60266 כאיי ט־ז^ווטיוl 8׳1/6026 איל רני מב ילס 1/60242 טג דאחק 1/602111 יגודיי ב םונמית 1/60252 בויטן רנם[נ־וזה ח1/6038 יאםוין יוסף ...

 4. גיליון 6519 עמוד 34 מתאריך 27/12/2012

  ... 2    1/00/201(> ריאבאת לאילה 08/07/1 n ו־׳^:יי:ז רחל 20/0 2/2 m יוסף בברדללה 0/2012 ו/0 ו בן דוד ׳:!■ווה 1/2023 10/1 וזן נוו־ונ׳י ^ 1/201^n3/co יוסי, זלמן 2 24/08/201 אילן שרון 11/12/2012 בית הלחמי לנינה 1    18/00/201 מאייר אדלה 2    28/00/201 שושת זיוה 2 07/03/201 כהןדלית ...

 5. גיליון 6257 עמוד 32 מתאריך 29/06/2011

  ... ביום 20.8.2011, בשעה 11.00, ברח' לינקולן 20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אייל מלכה, מפרק אילן רונן, משרד עורכי דין (ח״פ 51-330440-2) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 6. גיליון 6253 עמוד 28 מתאריך 23/06/2011

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.9.2011, בשעה 16.00, ברח' העמל 38, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אילן שרון, עו״ד ...

 7. גיליון 6239 עמוד 4 מתאריך 23/05/2011

  ... נמסרת בזה הודעה כי אסיפה סופית של העמותה הנ”ל תתכנס ביום 22.6.2011, בשעה 11.30, במשרדי העמותה, דרך מנחם בגין 37, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי העמותה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של העמותה. רמי רובינשטיין, מפרק אילן שרון, עו”ד, מפרק ...

 8. גיליון 6220 עמוד 14 מתאריך 04/04/2011

  ... ובעניין: החלפת מפרק. בתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות השיתופיות ובהתאם להוראות תקנה 7 לתקנות האגודות השיתופיות (פירוק), התשמ׳׳ד-1984, אני מבטל בזה את מינוי המפרקת רו׳׳ח אורלי גרידיש, משד' בנימין 63, נתניה 42312, וממנה במקומה את אילן רונן, מרח' מקור חיים 35, ירושלים 93465. צו הפירוק ...

 9. גיליון 6219 עמוד 37 מתאריך 31/03/2011

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. אילן שרון, עו״ד, מפרק היפר גד בע״מ (ח״פ 51-132678-7) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין ...

 10. גיליון 6216 עמוד 12 מתאריך 24/03/2011

  ... אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות השיתופיות, אני ממנה למפרק את אילן רונן, מרח' מקור חיים 35, ירושלים 93465. (2)    שם האגודה: מפגש מזרע שיווק - אגודה שיתופית חקלאית בע״מ, מס' אגודה 57-003706-9. אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות השיתופיות, אני ממנה למפרק את ...