"אילן שיף" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6879 עמוד 2 מתאריך 16/09/2014

    ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, אני מודיעה על גמר כהונתו של אילן שיף, סגן נשיא של בית המשפט המחוזי בחיפה, ביום ג' בתמוז התשע׳׳ד (1 ביולי 2014), עקב פרישתו לגמלאות. י׳׳ב בתמוז התשע׳׳ד (10 ביולי 2014) (חמ 3-60-ה2) ציפי לבני ...

  2. גיליון 5798 עמוד 3 מתאריך 30/04/2008

    ... שר המשפטים 1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198. מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את אילן שיף, ת׳׳ז 003263308, שופט של 1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198 ...