"אירית הרמל" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6858 עמוד 2 מתאריך 17/08/2014

    ... הרשמת אירית הרמל    עו׳׳ד רענן קריב לבתי משפט השלום מחוזות תל אביב )7-2( והמרכז )7-2( הרשמת הבכירה יפעת אונגר ביטון עו׳׳ד אופיר איל עו׳׳ד שמעון אשואל הרשם אריה ביטון רשם הוצל׳׳פ דניאל הורוביץ הרשמת הבכירה איילת הרץ עו׳׳ד ניר (משה) זנו עו׳׳ד ירון (אהרוני) חיים עו׳׳ד מרדכי (מוטי) לוי עו׳׳ד יהודה ...

  2. גיליון 6427 עמוד 2 מתאריך 06/06/2012

    ... לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969י, לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את אירית הרמל, ת׳׳ז 037346079, לרשמת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, החל ביום כ' בסיוון התשע׳׳ב )10 ביוני 2012(. ט׳׳ו ...

  3. גיליון 5746 עמוד 3 מתאריך 05/12/2007

    ... מינוי לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ׳׳ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ג לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ״ה-1995', אני ממנה את הרשומים מטה, עובדים של הנהלת בתי המשפט, לעניין מתן פטור מתשלום תוספת פיגורים לפי הסעיף האמור: עו׳׳ד ברק לייזר, ת׳׳ז 027352145 עו׳׳ד אירית הרמל ...