"איתי בוחניק" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6585 עמוד 45 מתאריך 01/05/2013

    ... איתי בוחניק, עו״ד, מפרק דמו רימוט בע״מ (ח”פ 51-280738-9) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה ...