"איתן ישראל אורנשטיין" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6812 עמוד 2 מתאריך 02/06/2014

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)א( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984/ ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את איתן ישראל אורנשטיין, שופט של בית משפט מחוזי, לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו. י״ב באייר התשע״ד )12 במאי 2014( )חמ 3-60-ה1 ...

 2. גיליון 6082 עמוד 4 מתאריך 03/05/2010

  ... דפנה אבניאלי איתן ישראל אורנשטיין אליהו בכר חגי ברנר יהושוע גייפמן אבי זמיר חיים טובי מאיר יפרח חיותה כוחן אסתר נחליאלי-חיאט עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה. כ"ד באדר התש"ע (10 במרס 2010) (חמ 3-686) דורית ביניש נשיאת בית המשפט העליון הכרזה על התאחדות בלתי מותרת ...

 3. גיליון 5739 עמוד 2 מתאריך 19/11/2007

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך את מינויו של השופט איתן ישראל אורנשטיין, ת״ז 054082235, שופט של בית משפט השלום ורשם של בית המשפט המחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של ...

 4. גיליון 5612 עמוד 2 מתאריך 01/01/2007

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את איתן ישראל אורנשטיין, ת”ז 054082235, שופט של בית משפט השלום ורשם של בית המשפט המחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית משפט מחוזי תל ...

 5. גיליון 5612 עמוד 3 מתאריך 01/01/2007

  ... מינוי רשם לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה את איתן ישראל אורנשטיין, ת׳׳ז 054082235, שופט של בית משפט שלום, לרשם של בית המשפט המחוזי בתל אביב, החל ביום י׳׳ד בשבט התשס׳׳ז(1 בינואר 2007 ...