"איתן לשם" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6219 עמוד 29 מתאריך 31/03/2011

    ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 23.5.2011, בשעה 17.00, ביישוב אבני איתן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. צביקה לוין, רו״ח ...