"אליהו הורנשטיין" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5969 עמוד 14 מתאריך 24/06/2009

    ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקים הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. משה הלמן    אליהו הורנשטיין, עו״ד מ פ ר ק י ם יונני נדל״ן בע״מ (ח״פ 51-239366-1 ...