"אלכסנדר רון" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6853 עמוד 28 מתאריך 07/08/2014

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 23.7.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלכסנדרה מרון, מרח' רימלט 16, רמת גן, למפרקת החברה. ילקוט הפרסומים 6853, י״א באב התשע״ד, 7.8.2014 7308 ...

 2. גיליון 6794 עמוד 47 מתאריך 30/04/2014

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. אלכסנדרה מרון, מפרקת אוראנוס (ב.ר.י.) אחזקות בע״מ (ח״פ 51-358161-1) (בפירוק מרצון ...

 3. גיליון 6788 עמוד 2 מתאריך 10/04/2014

  ... עו׳׳ד חנה אופק גנדלר    עו׳׳ד דנה בריסקמן גומלנסקי    השופט דניאל טפרברג השופטת ענת זינגר    השופטת עירית כהן    השופט אלכסנדר רון השופטת שירלי רנר (צביאלי) בחירת שופטי תעבורה לכהונת שופטי שלום השופטת כוכבה איילת גרבי השופטת איילת דגן השופט יחיאל ליפשיץ השופטת איריס סורוקר ...

 4. גיליון 6617 עמוד 130 מתאריך 27/06/2013

  ... דובשן אלכסנדר רונן רינה ארנון חוה )אוה( זקס יצחק קורטק רבקה קורטק רבקה פלג יהודית אובראיין לוסי פרנסס ןשם המבקש ןןת. בטימה I ן ושם המנוח/ה ומה׳ תיק צוואות 13/02/2013 אשסלם שרים 4 י3/640 01/09/2004 זידאן האני 1/05090 ...

 5. גיליון 6415 עמוד 2 מתאריך 15/05/2012

  ... השופט משה בר-עם השופט זכריה ימיני השופט אלכסנדר רון השופט ראובן שמיע השופט עודד שחם לבית משפט מחוזי באר שבע )1( השופטת אבירה אשקלוני השופט אחמד אבו פריחה השופט אריאל חזק השופטת דרורה בית-אור השופט יואל עדן השופט ירון לוי השופטת ריקי שמולביץ ...

 6. גיליון 5982 עמוד 2 מתאריך 23/07/2009

  ... לבית המשפט המחוזי ירושלים )1■ השופט אריה רומנוב, השופט רפאל כרמל, השופט דוד מינץ, השופט אלכסנדר רון, השופט פיליפ מרכוס. שופט-עמית השופט יהושע פלפל, ב' באב התשס״ט (23 ביולי 2009) (חמ 3-1803) הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה לפי חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ״ה-1995 ...