"אמנון כהן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6816 עמוד 2 מתאריך 09/06/2014

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי”ח-11957 (להלן - החוק), וסעיף 5(א) ו5(ב) לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את אמנון כהן, שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים, ליושב ראש ועדת עררים לפי החוק. תוקף המינוי לשלוש שנים. כ׳׳ב ...

 2. גיליון 6414 עמוד 3 מתאריך 14/05/2012

  ... לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ׳׳ט-1969י, ובאישור הממשלה לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-21959, אני ממנה את אמנון כהן, ת׳׳ז 029594785, לרשם שינהל את פנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ...

 3. גיליון 6359 עמוד 2 מתאריך 11/01/2012

  ... מינוי יושב ראש לוועדה למתן היתרים לפי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ״ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו-12 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ״ט-11969, אני ממנה את אמנון כהן, שופט של בית משפט מחוזי, ליושב ראש הוועדה למתן היתרים לפי החוק האמור. תוקף המינוי לשלוש שנים ...

 4. גיליון 6359 עמוד 3 מתאריך 11/01/2012

  ... לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ”ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ׳׳ה-1965י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון לפי סעיף 5(ב) לחוק בתי הדין המינהליים, אני ממנה את אמנון כהן, שופט של בית ...

 5. גיליון 6339 עמוד 24 מתאריך 12/12/2011

  ... הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש״ר 1503/09 שם החייב ומענו: אמנון כהן, ת״ז 023681877, מרח' שלומציון המלכה 4/9, פתח תקוה. משלח יד: עצמאי - ממכר ירקות. שם הנאמן ומענו: עו״ד קובי פרידמן, מרח' מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי, מגדל עגול, קומה 24, תל אביב 67021 ...

 6. גיליון 6215 עמוד 3 מתאריך 24/03/2011

  ... 058801291 גלינה מלכין, ת׳׳ז 307158279 אמנון שמואלי, ת׳׳ז 054353677 ארז דרור, ת׳׳ז 055427918 ג'ולי כהן יוסף, ת׳׳ז 058615394 אמנון כהן, ת׳׳ז 058138454 יצחק אדרי, ת׳׳ז 057344699 ג' באדר א' התשע׳׳א (7 בפברואר 2011) (חמ 3-284) אליהו ישי _    שר הפנים 1 ס״ח התשי״ב, עמ' 354; התשס״א, עמ' 52 ...

 7. גיליון 6161 עמוד 2 מתאריך 17/11/2010

  ... מוסיה ארד, אורית אפעל גבאי, תמר בזק-רפפורט, נאוה בן-אור, משה יאיר דרורי, משה יועד הכהן, צבי זילברטל, רפי יעקבי, אמנון כהן, גילה כנפי-שטייניץ, מרים מזרחי, יגאל מרזל, נועם יורם, צבי סגל, משה סובל, נעם סולברג, יצחק ענבר, אהרן פרקש, יעקב צבן, אריה רומנוב, יוסף שפירא, רפאל כרמל, וכן דוד מינץ, רשם בית ...

 8. גיליון 6161 עמוד 4 מתאריך 17/11/2010

  ... מוסיה ארד, אורית אפעל גבאי, תמר בזק-רפפורט, נאוה בן-אור, משה יאיר דרורי, משה יועד הכהן, צבי זילברטל, רפי יעקבי, אמנון כהן, גילה כנפי-שטייניץ, מרים מזרחי, יגאל מרזל, נועם יורם, צבי סגל, משה סובל, נעם סולברג, יצחק ענבר, אהרן פרקש, יעקב צבן, אריה רומנוב, יוסף שפירא, רפאל כרמל, וכן דוד מינץ, רשם בית ...

 9. גיליון 6078 עמוד 3 מתאריך 19/04/2010

  ... לפי פקודת הפיצויים (הגנה), 1940 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת הפיצויים (הגנה) -1940' (להלן - החוק), אני ממנה את השופטים מרים מזרחי, דוד מינץ ואמנון כהן, שופטי בית המשפט המחוזי, ליושבי ראש בית הדין הכללי לפי הסעיף האמור. תוקף המינוי לשלוש שנים. כ׳׳ד באדר התש׳׳ע (10 במרס 2010) (חמ 3-1572 ...

 10. גיליון 6038 עמוד 2 מתאריך 28/12/2009

  ... מינוי שופט נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-י97י בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-י97י', ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על אמנון כהן, ת׳׳ז 592204, שופט של בית משפט מחוזי ילקוט הפרסומים 6038, י״א בטבת התש״ע, 28.12.2009 1130 1 ...