"אפרת קוקה" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6473 עמוד 2 מתאריך 13/09/2012

    ... לפי חוק בתי הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)א( לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-11969, לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את עורכת הדין אפרת קוקה, לרשמת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, החל ביום כ׳׳ג באלול התשע׳׳ב )10 בספטמבר 2012(. ט' באלול ...