"בועז אליהו" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6751 עמוד 49 מתאריך 05/02/2014

    ... בשעה 9.00, במשרד המפרק, רח' הערבה 67/12, אריאל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. בועז אליהו, עו״ד, מפרק ג.ש.ר. - בתי קפה בע׳׳מ (ח״פ 51-164178-9) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

  2. גיליון 6739 עמוד 47 מתאריך 20/01/2014

    ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. בועז אליהו, עו״ד, מפרק פסיכודיאגנוסטיקה אונליין בע׳׳מ (ח״פ 51-423275-0) (בפירוק מרצון ...