"בועז שולמן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6883 עמוד 4 מתאריך 18/09/2014

    ... הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 7.9.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בועז שולמן, מרח' הרדוף 4, תל אביב, למפרק החברה. בועז שולמן, מפרק ...