"בן-ציון הכהן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6818 עמוד 9 מתאריך 12/06/2014

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 7.9.2014, בשעה 17.00, במשרד עו׳׳ד בן ציון-כהן, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אתי ברמימון, עו״ד, מפרק י.ק. אפיקי שיווק בע״מ (ח”פ 51-335407-6 ...

 2. גיליון 6513 עמוד 51 מתאריך 16/12/2012

  ... 11.00, אצל עו׳׳ד בן ציון כהן, רח' אלנבי 108, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. עדי כהן, עו״ד, מפרק א.ב. עץ קו (990ו) בע״מ (ח״פ 51-144047-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי ...

 3. גיליון 5715 עמוד 8 מתאריך 10/09/2007

  ... סך כל הקולות הכשרים: 1,541 סך כל הקולות הפסולים: 0 איגוד המשפטנים - ״מפג׳׳ש״ - 128 איכות המקצוע וזכויות האדם - 217 הסיעה להצלת המקצוע בראשות יראון פסטינגר - 263 הפעם מאוחדת בראשות אשר אקסלרד - 514 מח׳׳ץ - משפטנים חושבים צעיר - 330 עו׳׳ד בן ציון הכהן - ”יוקרת המקצוע” - 2 תפנית - 87 הרשימות ...

 4. גיליון 5711 עמוד 10 מתאריך 30/08/2007

  ... יזין מוד מרציאנו אליהו גלסמן אברהם גלסמן אברהם בן צור בעז בליומין דינה זגורי רינת זילברברג סביונה פרי דוידה בן ציון כהן אליעזר אהרון דבורה פורמן דורה מנחם כץ פולסקי נורית סבג ניר ] 1ש1ז המבקש ן|ת. פטירה r ושם המנוח/ה ןחייח־' רדדרן צוואות ...

 5. גיליון 5622 עמוד 29 מתאריך 31/01/2007

  ... זו, לפי המאוחר מביניהם, במשרדי המפרק, רח' תרע״ד 5, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. בן ציון כהן, מפרק לנסט מערכות בע׳׳מ (ח״פ 51-337012-2) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 6. גיליון 5563 עמוד 43 מתאריך 09/08/2006

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. בן ציון כהן, מפרק טסלה בע״מ (ח״פ 51-174400-5) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של ...