"בנימין ברק" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6305 עמוד 31 מתאריך 06/10/2011

    ... והמבקש: דני עדשה, ת״ז 011941788, ע״י ב״כ עו״ד בנימין ברק, מרח' הרצל 89, אשקלון, טל' 08-6755305, פקס' 08-6755762, נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.9.2011 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 9.1.2012, בשעה 8.30 ...