"ג'ואד ג'ראיסי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5787 עמוד 85 מתאריך 20/03/2008

    ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 3.3.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד ג'ואד ג'ראיסי, ת׳׳ז 025872474, מרח' המגינים 53, חיפה 33265, טל' 04-8521118, פקס' 04-8524052, למפרק החברה ...